Jak efektywnie wdrażać superwizję pracy socjalnej w Jednostkach Pomocy Społecznej – Oferta szkolenia dla osób zarządzających w JPS

Jakie korzyści z superwizji może mieć zarządzający? Jakie wymagania stawiać superwizorom?

Szkolenie prowadzone przez prekursora superwizji pracy socjalnej Piotra Domaradzkiego, współautora podręcznika: „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków”

wydanego nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r

 

Adresat: dyrektorzy MOPS, OPS, kierownicy zespołów pracowników socjalnych, kierownicy innych jednostek pomocy społecznej którzy są zainteresowani wdrożeniem wsparcia swoich pracowników przez superwizję, np. organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej , kierownicy zespołu asystentów rodzin.

Zakres tematyczny:

  • Jakich zmian możemy oczekiwać w wyniku wdrożenia superwizji pracy socjalnej?
  • Czego możemy oczekiwać od superwizora?
  • Jak dokonać wyboru superwizora?
  • Jakie istotne wymogi zawrzeć w umowie z superwizorem?
  • Jak ewaluować pracę superwizora i efektywność superwizji?

Forma realizacji szkolenia:

Szkolenie prowadzone metodą dialogowa, z możliwością wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i zadawania szczegółowych pytań prowadzącemu.

 

Czas trwania szkolenia: 6h w godzinach 9 – 15

 Terminy realizacji: 07.04.2017 r.

Miejsce: As-Bud Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, piętro 25

 Cena: 450 zł/osobę jest to cena brutto

Szkolenie płatne 7 dni po zakończeniu.

 

Cena obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych. Uczxestnicy mają zapewnioną przerwę kawową i lunch.

Każdy uczestnik otrzyma Podręcznik „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków”, której współautorem jest Piotr Domaradzki

 

OPIS REALIZATORA :

 

Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej PRAXE. Jest psychoterapeutą i superwizorem. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP). Posiada Certyfikat superwizora.

W latach 1990 – 1996 – pedagog w Domu Dziecka; 1994-96 członek zespołu interwencyjnego Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 1996-2000 dyrektor MOPS w Bielsku-Białej. Od 1996 roku prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową .

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

Jest inicjatorem wdrożenia do praktyki pracy socjalnej takich innowacji jak kontrakt socjalny, superwizja pracy socjalnej, asystent rodziny.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”

W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizował projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu brał aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jego Firma jako pierwsza w Polsce przeprowadziła pilotażowe szkolenie dla grupy 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Członek stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Uczestniczył w pracach nad powstaniem rozporządzenia o „Kontrakcie socjalnym”, oraz jest współautorem „Przewodnika dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez MPiPS (Praca Socjalna nr 3 z 2005r).

Od 1997 roku superwizuje prace socjalną w miejskich ośrodkach pomocy społecznej , w późniejszych latach w PCPR-ach

Jest współautorem publikacji o charakterze podręcznikowym dla praktyków pracy socjalnej i superwizorów: „ Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 04.2016 ; „ Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 05.2016