NOWOŚĆ: Profesjonalna praca socjalna – nowe role i zadania pracownika socjalnego

Co oznacza profesjonalna praca socjalna dla pracownika socjalnego? Jak ma się on odnaleźć się w nowych rolach, jak sprostać nowym wyzwaniom? Jak w praktyce rozumieć i stosować zasadę empowerment? Jak kreować proces zmiany klienta, nie przejmując za niego odpowiedzialności? Jakie sposoby i narzędzia stosować aby ten proces zapoczątkować? Jak radzić sobie z oporem klienta wobec zmian?

 

Jakie mogą być style prowadzenia pracy socjalnej? Jakie są możliwe sposoby wpływu na klienta? Jakie style i sposoby wpływu stosować w profesjonalnej pracy socjalnej?

 

Szkolenie umożliwi spojrzenie z innej perspektywy na rolę pracownika socjalnego, przede wszystkim jako kreatora i katalizatora procesu zmian prowadzących do poprawy trudnej sytuacji klientów. Kluczowe w tym procesie są umiejętności pracowników socjalnych w zarządzaniu procesem zmiany sytuacji lub zachowań osoby wspomaganej. Szkolenie, może pozwolić pracownikom na pewną refleksję nad codzienną praktyką,nad swoimi zadaniami i rolą jaką pełnią wobec obiorców pomocy oraz nowymi oczekiwaniami jakie może im przynieść przyszłość.(Kowalczyk B. Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego, Praca socjalna 4/2015)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej prowadzeniem profesjonalnej pracy socjalnej w niedyrektywny sposób, w duchu zasady empowerment. Szkolenie może pomóc pracownikom socjalnym w odnalezieniu się w nowej roli.

Szkolenie nastawione jest wyłącznie na przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowaniepracownika socjalnego do świadomego uczestniczenia w procesie zmian klienta.Zostało opracowane na bazie doświadczeń prowadzącej, we wspieraniu i szkoleniu pracowników socjalnych w nowych kierunkach pracy socjalnej oraz w przygotowywaniu publikacji na ten temat.

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową są pracownicy socjalni i asystenci rodziny oraz koordynatorzy, kierownicyzespołów pracowników socjalnych/asystentów rodzin.

 

SZKOLENIE  W GODZINACH 9.00-15.00                                    

 

Cele szkolenia:

– przygotowanie do stymulowania i uczestniczenia w procesie zmian klienta

– zwiększenie autorefleksji nad stylem prowadzenia pracy socjalnej i sposobami wywierania wpływu na klienta

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Jakie są kluczowe elementy profesjonalnej pracy socjalnej?
  2. Jak stosować zasadę empowerment w praktyce? Czym różni się to podejście od tradycyjnego?
  3. W jaki sposób można postrzegać klienta? „Zły i dobry klient” w Teorii Mc Gregora.
  4. Trójetapowy model zmiany – rozmrożenie – zmiana – zamrożenie. Jaka jest rola pracownika socjalnego na każdym z etapów?
  5. Jakie są warunki rozpoczęcia procesu zmiany, jak wspierać klienta w decyzji o zmianie?
  6. Jak badać gotowość klienta do zmiany?
  7. Jak przezwyciężać opór klienta wobec zmiany?
  8. Jakie mogą być style prowadzenia pracy socjalnej i modele zachowania pracownika socjalnego, w jaki sposób je rozpoznać?

 

Efekty szkolenia:

– rozszerzenie warsztatu pracownika socjalnego poprzez świadome „zarządzanie” procesem zmiany klienta;

– dostrzeżenie kluczowej roli przygotowania klienta do procesu zmiany oraz do utrwalania tej zmiany;

– zwiększenie autorefleksji nad stylem prowadzenia pracy socjalnej i nad sposobami wywierania wpływu na klienta.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, testy, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

 

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt szkolenia 1.000,00 złotych brutto

 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub przez sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592.

Istnieje możliwość organizowania szkolenia w siedzibie placówki na indywidualne zamówienie.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Prowadzącyszkolenie

dr Barbara Kowalczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w latach 1991–2006. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne, od 1998 do 2001 wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Socjalnych w Katowicach oraz od 1999 do chwili obecnej wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Studium Pracy Socjalnej, w szczególności autorka wykładu „Współczesne kierunki w pracy socjalnej” (2013 do 2016). Współpracowała z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Katowicach, Krakowie i Kielcach oraz stowarzyszeniem WRZOS w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa dla pracowników socjalnych w latach 2006 do 2014. Uczestniczyła jako ekspert w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, ramach którego była współautorem książki „Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji” oraz koordynatorem i redaktorem wypracowanych w ramach projektu Modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. Uczestniczyła w  tworzeniu standardów pracy socjalnej dla wybranych grup docelowych. Autorka wielu artykułów i książek z obszaru teorii i praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej, w szczególności współautorka podręcznika dla pracowników socjalnych „Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany” (2014) i autorka artykułu w Pracy Socjalnej „Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego” (2015), które są podstawą niniejszego szkolenia.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej.Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.