Wsparcie psychologiczne dziecka w sytuacji kryzysu.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Wsparcie psychologiczne dziecka w sytuacji kryzysu. 

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową  są pracownicy PCPR, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej do interwencyjnego zapewnienia opieki i przewozu dziecka do placówki opiekuńczej.

 

Termin szkolenia:  22.04.2016 r. w godz. 8.00-16.00

 

Miejsce szkolenia: Warszawa, Firma AS-BUD AL. Jerozolimskie 81

 

Cele szkolenia:

  • nabycie wiedzy w zakresie zasad udzielania wsparcia psychologicznego dziecku doświadczającemu kryzysu
  • poznanie zasad postępowania wobec opiekunów dziecka, które jest przejmowane do pieczy zastępczej.
  • zwiększenie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa dziecka oraz aktywnego wspomagania dziecka w sytuacji kryzysowej
  • wzmacnianie kompetencji interwentów, szczególnie w zakresie diagnozowania sytuacji zagrożeń

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • podstawy interwencji kryzysowej – model wsparcia osoby w kryzysie; w tym sposoby nawiązywania kontaktu z dzieckiem w sytuacji kryzysowej
  • zarys sytuacji traumatyzujących i ich skutków u dzieci w różnych okresach rozwojowych
  • kompetencje interwentów w sytuacji odbioru dziecka
  • interwencja na rzecz klienta –postępowanie kiedy są inne służby podczas odbioru dziecka- jak chronić dziecko przed wzmocnieniem traumy?
  • elementy pracy z klientem niezmotywowanym w kontekście informowania systemu rodzinnego o możliwym zabezpieczeniu dziecka
  • wzmacnianie kompetencji własnych zespołu wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu technik warsztatowych i treningu umiejętności. Uczestnicy otrzymają materiały zawierające streszczenia istotnych treści szkolenia

 

   Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu

32 720 20 06, 604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Prowadzący:  psycholog, psychoterapeuta, trener, certyfikowany

specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Praktyk; pracuje w obszarze pomocy społecznej, tak z dziećmi jak i

dorosłymi; specjalizuje sie w pracy z dziećmi doświadczającymi urazów (w tym traumy seksualnej); W pracy korzysta z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Szkoli m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z urazem, pracy z dzieckiem, profilaktyki wypalenia zawodowego profesjonalistów.  Prowadzi superwizję pracy socjalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.