Dziecko jako ofiara przemocy diagnoza i forma pomocy

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dobro dziecka, na które składa się bezpieczeństwo rozwoju małoletniego i jego bezpieczeństwo bezpośrednie jest przedmiotem troski i oceny przedstawicieli różnych służb społecznych. Każdy pracownik socjalny, asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wcześniej czy później zadaje sobie pytania typu: na ile dziecko w tej rodzinie jest bezpieczne?czyrodzina stwarza mu odpowiednie warunki do rozwoju, czy stanowi dla niego zagrożenie?jak to ocenić?jak postępować, kiedy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone? Tematyka szkolenia jest odpowiedzią na podobne dylematy zgłaszane przez pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi.

 

Szkolenie nastawione jest wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla osób współpracujących z nimi.

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej.

Czas trwania: 9.00-13.30

Cele szkolenia:

Nabycie wiedzy merytorycznej w zakresie konstruowania oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie oraz pracy w przypadku zagrożenia dobra dziecka. Nabycie praktycznych umiejętności stosowania optymalnych strategii w przypadku oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Cechy przemocy domowej
 • Definicja przemocy
 • Uregulowanie prawne przemocy domowej
 • Dwuczynnikowa klasyfikacja przemocy w rodzinie
 • Objawy przemocy u dziecka
 • Objawy fizyczne, psychiczne i relacyjne przemocy u dzieci
 • Reakcje dziecięce na krzywdę
 • Diagnoza przemocy u dzieci
 • Sprawca przemocy w rodzinie
 • Kto predysponuje do bycia sprawcą przemocy
 • Podział sprawców przemocy domowej
 • Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka
 • Kontakt z dzieckiem doświadczającej przemocy
 • Rozmowa z sprawcą przemocy domowej
 • Wypracowanie i stosowanie algorytmu w różnych sytuacja zagrażających dziecku
 • Algorytm wynikający z „Niebieskiej karty”
 • Inne procedury działań związanych z przemocą wobec dzieci

Efekty szkolenia:

Uczestnicy zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne oraz poszerzą wachlarz narzędzi i strategii stosowanych w sytuacji oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Będą potrafili dokonywać oceny sytuacji dziecka i rodziny w oparciu obiektywne przesłanki wykorzystując nowe narzędzia i umiejętności. Pozwoli to na efektywniejsze formułowanie celów pracy z rodzinami biologicznymi i zastępczymi i dobór optymalnych strategii pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość autorefleksji nad własnym warsztatem pracy i przedyskutowania swoich dylematów zawodowych. To pozwoli na zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja

W ramach części praktycznej przygotowane zostały opisy sytuacji rodzin,
w których dobro dzieci jest zagrożone. Na nich będzie ćwiczone praktyczne zastosowanie prezentowanych narzędzi i strategii. Na część treningową można jednak przygotować opis sytuacji rodziny, z którą się pracuje- co do której istnieje domniemanie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka- wtedy od razu będzie możliwość ćwiczenia na „swoim” przypadku.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 Prowadzący szkolenie

Z wykształcenia psycholog, pracownik socjalny i doradca rodzinny. Specjalizuje się w interdyscyplinarnej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnozy i pracy z rodzinami jako doradca rodzinny, pracownik socjalny(w OPS oraz interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej), asystent rodziny i psycholog. Prowadzi pracę z dziećmi, rodzinami oraz indywidualnymi osobami dorosłymi, wykorzystując podejścia i strategie wypracowane na gruncie psychoterapii, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i innych. Lubi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami wspierając studentów
i absolwentów różnych nauk społecznych w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy z rodzinami. Od lat prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zastępowania agresji, umiejętności wychowawczych. Jest trenerem treningu zastępowania agresji rekomendowanym przez Instytut Amity, mediatorem w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich- posiada rekomendacje Polskiego Centrum Mediacji. Uczestniczyła w projekcie szkoleniowym mającym na celu wypracowanie standardów superwizji pracy socjalnej. Jej ostatnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania granicami roli zawodowej przez asystentów rodziny. Pracę traktuje jako powołanie i pasję.