Skuteczna praca asystenta rodziny– od trafnej diagnozy do asertywnej oceny  – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

 Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni, którzy realizują zadania asystenta rodziny w gminie.

Termin szkolenia:     19 wrzesień 2022 r.        9.00-13.30

Program szkolenia:

  • Celowość asystentury rodziny i metodyka wsparcia rodziny
  • Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w pracy asystenta rodziny
  • Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
  • Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na rodzinę wieloproblemową i możliwe zagrożenia w najbliższej przyszłości
  • Motywacja nastawiona na zmianę sytuacji rodziny przy zastosowaniu adekwatnych celów, realnych planów działań i asertywnej ocenie okresowej
  • Zalecenia do pracy asystentów rodzin w trakcie trwania pandemii COVID-19
  • Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania rodzin wieloproblemowych
  • Sprawozdawanie efektów pracy z rodziną do Sądu Rodzinnego, pisanie wniosków do Sądu.

 

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników – asystentów rodzin w zakresie formułowania i realizowania planów pracy z rodziną, tak aby mogli efektywnie pracować z rodzinami i przeciwdziałać trudnościom, które mogą występować w tym czasie i po zakończeniu zagrożenia pandemicznego.

Szkolenia zogniskowane jest wokół trzech umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji funkcjonowania rodziny i określania realnych celów w planie pracy z rodziną. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy z rodziną i motywowania członków rodziny przeciwdziałając zagrożeniom funkcjonowania dzieci w rodzinie. Trzecia to umiejętność pracy w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

 

Koszt szkolenia: 250,00 złotych osoba, płatne  do 7 dni po otrzymaniu faktury.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia .

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizator szkolenia:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalnyprojekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głownie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej pod nazwą: ”Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej” Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej. www.praxe.com.pl

Prowadzący zajęcia:

– psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.