Elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Oferta Szkolenia

dla Dyrektorów, Kierowników oraz pracowników placówek rodzinnych obejmująca elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka

 

Adresaci szkolenia: Kierownicy, Dyrektorzy  oraz pracownicy istniejących placówek rodzinnych

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 15:00.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości prawnej, przybliżenie zagadnień prawnych związanych z prawem rodzinnym i prawami dziecka, w tym omówienie aspektów praktycznych związanych również ze sprawami sądowymi lub problemami jakie się pojawiają  przy wypełnianiu przez rodziny zastępcze  obowiązków z zakresu systemu pieczy zastępczej. Dodatkowo w przypadku dyrektorów lub pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych szkolenie ma na celu doskonalenie ich kompetencji zawodowych i pogłębienie wiedzy z zakresu procedur prawnych obejmujących zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, z którymi mogą się spotykać w związku z wykonywaną pracą

 

Program szkolenia:

 1. Wstęp – omówienie aktualnego stanu prawnego obejmującego prawo rodzinne:

 a) omówienie problematyki pojęcia prawa rodzinnego i praw dziecka  oraz zagadnień uregulowanych w poszczególnych aktach prawnych

b) podstawowe akty prawne:

–  konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r ustawa z

   dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy;

 – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny

–  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

    zastępczej

– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

  konwencja  o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne

  Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 2. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego:

a) Sytuacja prawna dziecka – dziecko jako podmiot praw i obowiązków

b) Podstawowa wartość chroniona prawnie – dobro dziecka

c) Rodzice, pochodzenie dziecka

d) Obowiązek alimentacyjny

e) Władza rodzicielska- możliwości prawne ingerencji we władzę rodzicielską

f) Opieka dla małoletniego

g) Kontakty z dzieckiem

 3.  Dziecko, a system pieczy zastępczej

a) pojęcie pieczy zastępczej, rola i zadania pieczy zastępczej, formy pieczy zastępczej, okoliczności sprawowania pieczy zastępczej

b) umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – orzeczenie sądu (postępowanie sądowe), pilna konieczność, za zgodą lub na wniosek rodziców

c) czas trwania pieczy zastępczej

 4.  Placówki opiekuńczo- wychowawcze  i ich szczególna rola w zakresie ochrony praw dziecka

 – nadzór i kontrola w systemie pieczy zastępczej  oraz inne zadania

   w zakresie systemu pieczy

 5.  Rola sądów – rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego, omówienie trybów postępowań – procesowe/ nieprocesowe, wszczynanych na wniosek/ z urzędu

6. Podsumowanie szkolenia

 7. Aspekty praktyczne i pytania– w tym dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, procedura sądowa w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy społecznej, problematyka kontaktów dziecka z członkami rodziny, działania podejmowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze w celu powrotu dziecka do rodziny  – omówienie konkretnych problemów prawnych na podstawie  przygotowanych kazusów przez prowadzącego szkolenie lub w oparciu o sprawy przedstawione przez uczestników szkolenia.

 

Efekty szkolenia:

 zwiększenie świadomości prawnej, wskazanie możliwości prawnych rozwiązania często pojawiających się problemów prawnych, sygnalizacja sytuacji, w których mogą pojawić się problemy prawne, poprawienie własnych kompetencji potrzebnych do realizacji i ochrony praw dziecka  oraz do prawidłowego wywiązywania się z zadań nałożonych przez przepisy na  placówki opiekuńczo- wychowawcze.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie miało charakter wykładu – połączonego z prezentacją multimedialną.

Uczestnicy otrzymają w wersji papierowej konspekt wykładu. Możliwe będzie uzyskanie materiałów z wykładu (prezentacji multimedialnej) w drodze e-mailowej.  W ramach wykładu przewidziany jest moduł praktyczny z możliwością zadawania pytań i rozwiązywania kazusów przygotowanych przez prowadzącego szkolenie /problemów prawnych związanych z przedstawioną sprawą/

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę