Formułowanie planów pomocy dziecku.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

 Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele szkolenia:

– Poznanie metodologii formułowania planów pomocy dziecku i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współdziałanie z rodziną zastępczą.

– Nabycie umiejętności formułowania diagnoz i wyznaczania celów w planie pomocy dziecku.

– Nabycie umiejętności stosowania planu pomocy dziecku jako użytecznego narzędzia wspierającego pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator będzie potrafił korzystać z planu pomocy dziecku jako z narzędzia wspierającego jego pracę. Nabyta zdolność formułowania diagnoz i wiązania z nimi celów przyczyni się do poprawy współdziałania rodzin zastępczych i instytucji wspierającej w obszarach problemowych dziecka.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Podstawy teoretyczne formułowania planów pomocy dziecku.
  2. Plan pomocy dziecku, jako podstawowe narzędzie koordynatora, wzór planu pomocy.
  3. Diagnoza jako podstawa efektowanego planowania.
  4. Wyznaczanie celów jako narzędzie motywacji. Cel jako wytyczna do ewaluacji.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę