Funkcjonowanie rodzin z grup ryzyka wystąpienia przemocy wobec dziecka – rozpoznawanie i wczesna interwencja.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Czas trwania:

 

8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godziny)

Grupa docelowa:

Osoby wykonujące bezpośrednią pracę w rodzinach oraz pracujące z kontakcie z dzieckiem, m. in. nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy rodzinni, policjanci dzielnicowi, pielęgniarki)

 Cel:

Wzmocnienie umiejętności diagnozy wystąpienia ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie

Planowanie działań interwencyjnych i pomocowych

Agenda:

  1. Przemoc w rodzinie – definicje, znamiona, charakterystyka funkcjonowania osób dorosłych.
  2. Wpływ alkoholizowania się rodziców na funkcjonowanie dzieci – charakterystyczne zachowania i sposoby radzenia sobie.
  3. Przemoc doświadczana przez dzieci – formy, objawy fizyczne, skutki behawioralne i psychiczne.
  4. Narzędzia pomocne w diagnozowaniu sytuacji dziecka doświadczającego przemocy.
  5. Procedura Niebieskie Karty – jako narzędzie interwencji i wspierania rodziny do zmiany.
  6. Działania interwencyjne i ich umocowanie prawne.

 

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność analizowania sytuacji rodziny w kontekście obowiązującego prawa, z uwzględnieniem charakterystycznych zachowań opiekunów/osób dorosłych w rodzinie. Będzie rozumiał mechanizmy wpływające na dzieci, ich sposoby reagowania na trudności i przyjmowane postawy oraz możliwe do zaobserwowania sposoby reagowania na kryzys przemocy. Pozna i przyswoi objawy fizyczne oraz skutki behawioralne i psychiczne charakterystyczne dla formy przemocy doświadczanej przez dziecko. Zapozna się z narzędziami pomocnymi w diagnozie sytuacji dziecka i rodziny oraz pozna sposoby ich wykorzystywania. Nabędzie uporządkowaną strukturę w zakresie obowiązków służb w obszarze interwencji i metodycznej pracy z rodziną doświadczającą przemocy, będzie potrafił klasyfikować wagę problemów determinujących adekwatność działań pomocowych i interwencyjnych.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę