Jak sformułować program integracji dla uchodźców i wspierać proces integracji w trakcie jego trwania.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, osoby które realizowały programy usamodzielnień lub projekty socjalne w pracy z rodziną , co najmniej sprawnie posługujący się kontraktem socjalnym.

 

Cele szkolenia:

Przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy w zakresie inspirowania postaw uchodźców do procesu integracji

Wsparcie kompetencji komunikacyjnych w zakresie tematycznym szkolenia.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Uchodźcy podejmujący się integracji podlegają licznym czynnikom psychologicznym utrudniających ten proces, do nich należą:

 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • niskie poczucie własnej wartości, wręcz poczucie winy
 • niskie poczucie sprawczości,
 • brak zaufania do innych,
 • brak realnej oceny własnych możliwości,
 • bierność, nastawienie na unikanie porażki,
 • skutki stresu pourazowego
 • brak wiedzy o możliwościach i perspektywach w nowym kraju pobytu,
 • brak zdecydowania czy osiąść w nowym kraju, czy czekać na powrót do ojczyzny,
 • brak świadomości celów i perspektyw życiowych.

 

W związku z powyższym szkolenie przygotowane zostało w oparciu o schemat: diagnoza – przygotowanie planu działania – ocena postępów wraz z korektą zakładanych celów i środków działania.

Główną rolę w procesie integracji odgrywa relacja z uchodźcą, a zatem rozwijane będą m.in. umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, motywacyjne.

 

Efekty szkolenia :

 • Umiejętność diagnozy sytuacji uchodźcy pod kątem jego potrzeb w zakresie procesu integracji.
 • Umiejętność sporządzenia planu działania w związku ze sformułowaną diagnozą w oparciu o zasoby uchodźcy i lokalnej społeczności wraz z uwzględnieniem potencjalnych trudności i przeszkód.
 • Umiejętność monitorowania przebiegu procesu integracji wraz z jego oceną. Dokonywanie korekt.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie poruszanej problematyki.

 

Forma zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o aktywny udział uczestników.

Warsztaty, mini-wykłady, praca własna uczestników

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. wzorów narzędzi do formułowania planu reintegracji , jego monitoringu i oceny okresowej
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Szkolenie organizowane na platformie CLICK MEETING

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej na zamówienie ośrodka

 

Koszt  szkolenia: 270,00,00 złotych brutto

 

Kontakt do organizatora: Edyta Czylok – tel. 604 589 592

 

Prowadzący szkolenie:

 

 

Prowadząca szkolenie:

 

 

– socjoterapeutka, doradca zawodowy pracujący w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, właściciel Agencji Zatrudnienia Firma Szkoleniowa ,,Rusta”, pedagog pracujący z rodzinami mającymi trudności wychowawcze.

Od ponad 10 lat pracuje przy projektach aktywizacji zawodowej i społecznej m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej cudzoziemców. Realizator projektów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej konkursów Integracji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy i wymagających wsparcia. Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców.