Jak sformułować program integracji dla uchodźców i wspierać proces integracji w trakcie jego trwania – szkolenie online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, osoby które realizowały programy usamodzielnień lub projekty socjalne w pracy z rodziną , co najmniej sprawnie posługujący się kontraktem socjalnym.

Termin szkolenia: 8h w godz. 8.00-15.00

Cele szkolenia:

Przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy w zakresie inspirowania postaw uchodźców do procesu integracji

Wsparcie kompetencji komunikacyjnych w zakresie tematycznym szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia:

Uchodźcy podejmujący się reintegracji podlegają licznym czynnikom psychologicznym utrudniających ten proces, do nich należą:

 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • niskie poczucie własnej wartości, wręcz poczucie winy
 • niskie poczucie sprawczości,
 • brak zaufania do innych,
 • brak realnej oceny własnych możliwości,
 • bierność, nastawienie na unikanie porażki,
 • skutki stresu pourazowego
 • brak wiedzy o możliwościach i perspektywach w nowym kraju pobytu,
 • brak zdecydowania czy osiąść w nowym kraju, czy czekać na powrót do ojczyzny,
 • brak świadomości celów i perspektyw życiowych.

W związku z powyższym szkolenie przygotowane zostało w oparciu o schemat: diagnoza – przygotowanie planu działania – ocena postępów wraz z korektą zakładanych celów i środków działania.

Główną rolę w procesie integracji odgrywa relacja z uchodźcą, a zatem rozwijane będą m.in. umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, motywacyjne.

Efekty szkolenia :

 • Umiejętność diagnozy sytuacji uchodźcy pod kątem jego potrzeb w zakresie procesu integracji.
 • Umiejętność sporządzenia planu działania w związku ze sformułowaną diagnozą w oparciu o zasoby uchodźcy i lokalnej społeczności wraz z uwzględnieniem potencjalnych trudności i przeszkód.
 • Umiejętność monitorowania przebiegu procesu integracji wraz z jego oceną. Dokonywanie korekt.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie poruszanej problematyki.

Forma zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o aktywny udział uczestników.

Warsztaty, mini-wykłady, praca własna uczestników

Uczestnicy  szkolenia otrzymają drogą mailową komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. wzorów narzędzi do formułowania planu reintegracji , jego monitoringu i oceny okresowej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone na platformie CLICK MEETING. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego z dokładnym adresem mailowym, dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo instrukcję logowania oraz mail z linkiem aktywacyjnym do szkolenia. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt szkolenia: 270,00 złotych/ osoba

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu 4 uczestników z danego ośrodka lub więcej koszt szkolenia od osoby 250,00 złotych brutto

 

Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej  Jest pedagogiem, trenerem i psychoterapeutą. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP). superwizorem pracy socjalnej, organizatorem pomocy społecznej; specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej.

Jest autorem przewodnika dla pracowników socjalnych w stosowaniu kontraktu socjalnego ( Praca socjalna 2005 nr 3). Jest inicjatorem wdrożenia do praktyki pracy socjalnej innowacyjnych narzędzi takich jak kontrakt socjalny, indywidualny program usamodzielnienia, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, superwizja pracy socjalnej. Na  zlecenie Ministerstwa Pracy zrealizował pilotażowy program szkolenia superwizorów pracy socjalnej w południowej Polsce.

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

W 2005r. przeprowadził liczne szkolenia na temat Kontraktu Socjalnego między innymi w następujących Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wałbrzych, Gdynia, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa-Śródmieście, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Katowice, Jaworzno, MOPR Poznań.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”.

Szkolił realizatorów pierwszych w Polsce pilotażowych projektów wdrażających pracę Asystenta Rodziny: Ruda śląska , Gdynia.

Członek stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Uczestniczył w pracach nad powstaniem rozporządzenia o „Kontrakcie socjalnym”, oraz jest współautorem „Przewodnika dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez MPiPS (Praca Socjalna nr 3 z 2005r).

Od lat jest prelegentem na licznych konferencjach, które promują wdrażanie dobrych praktyk w pomocy społecznej. Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie aktywizowania osób i rodzin wykluczonych społecznie.