Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze w świetle zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Dyrektorzy PCPR,  pracownicy  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie  się w godzinach od 9:00 do 15:00 Warszawa

Zakres tematyczny:

 1. System pieczy zastępczej jako element pomocy dziecku, obowiązek ustawowy powiatu w zakresie umieszczania małych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Podstawy prawne dot. naboru kandydatów na rodziny zastępcze.
 3. Pierwszy kontakt z kandydatami – o czym warto pamiętać?
 4. Kto jest odpowiedzialny, a kto może pomóc w pozyskaniu kandydatów na rodziny zastępcze?
 • zadania powiatu w zakresie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej; diagnoza potrzeb powiatu dot. zapewnienia dzieciom opieki zastępczej,
 • zadania gminy dot. zapobiegania umieszczeniom dzieci w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; kompetencje i obowiązki organizatora pieczy zastępczej,
 • organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze jako partnerzy organizatora pieczy zastępczej.
 1. Jak zainteresować społeczność lokalną promocją rodzicielstwa zastępczego?; włączanie środowisk rodzin zastępczych w akcje promocyjne.
 • dobrze funkcjonująca rodzina zastępcza – najlepszą reklamą rodzicielstwa zastępczego; promocja pośrednia,
 • współpraca z sądem rodzinnym,
 • integracja i aktywizacja różnych środowisk- wspólne działania na rzecz pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej.
 1. Skuteczna i profesjonalna kampania promocyjna.
 • analiza tzw. ,,dobrych praktyk” dot. rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł,
 • praktyczne rozwiązania dot. tworzenia nowych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów.
 1. Jak wzmacniać kompetencje i przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego rodziców zastępczych.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia wzmocnią swoje kompetencje zawodowe i społeczne poprzez zapoznanie się ze skutecznymi metodami pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze, na przykładzie tzw. ,,dobrych praktyk ” które sama wdrażała oraz poprzez możliwość wymiany doświadczeń, zainspirowania się  ciekawymi pomysłami, nowoczesnymi formami przekazu informacji i promocji rodzicielstwa zastępczego. Założeniem jest też przygotowanie się do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która umieszczanie wszystkich małych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej bez dotychczasowych wyjątków.

Ogólną wytyczną sposobu  prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte                   o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające                  z przepisów prawa będą analizowane na przykładach  w odniesieniu do tzw. ,,dobrych praktyk.” Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : 604 589 592.

 

 

Prowadzący szkolenie: Pedagog, specjalistą II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, socjoterapeuta, mediator rodzinny i szkoleniowiec z 28-letnim doświadczeniem pracyw pomocy i integracji społecznej. Ostatnie 7 lat zatrudniona na stanowisku kierowniczym w ośrodku pomocy społecznej, w którym wdrażała w życie ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizując, nadzorując  i koordynując realizację zadań  asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów, psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. Ośrodek ten otrzymał wyróżnienie Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej za efektywność w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, w tym pozyskiwanie nowych   kandydatów na rodziców zastępczych. Współzałożycielka i członek Zarządu Stowarzyszenia ,,Rodziniec”, którego głównym celem jest pomoc rodzinie i dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej. Specjalizuje się  w rozwoju systemu  rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, standaryzacji usług pomocy społecznej, pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych. Jest autorką  i inicjatorką  licznych projektów socjalnych  na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży a także aktywizacji środowiska lokalnego   w rozwiązywaniu problemów społecznych.