Diagnoza dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i kadra kierownicza

                  

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy jak formułować czytelną diagnozę, która będzie podstawą stworzenia planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Cel sporządzania diagnozy w planie pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
  2. Metodyczne działanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 6 kroków w formułowaniu diagnozy.
  3. Metodyczne działanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 3 punkty diagnozy
  4. Metodyczne działanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 4 podstawowe obszary jakie powinny być oceniane w diagnozie dziecka.
  5. Pytania pomocnicze przydatne w formułowaniu diagnozy dla przyczyny trudnej sytuacji dziecka.
  6. Przykładowe diagnozy.

 

Efekty szkolenia: Nabycie/ doskonalenie umiejętności formułowania diagnozy dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.