Funkcjonowanie powiatowego systemu pieczy zastępczej po zmianach w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie z dniem 01.02.2023

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione wyłącznie na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Czas trwania : 9.00-13.30

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Celowość i odpowiedzialność w pracy koordynatora pieczy zastępczej
 • Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej – Rejestr Osób Skazanych za Przestępstwa na Tle Seksualnym;
 • Centralny Rejestr Pieczy Zastępczej;
 • Zmiany w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • Zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka;
 • Wprowadzenie zasadniczych ograniczeń w tworzeniu nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 • Monitoring w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozszerzenie katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia;
 • Możliwość pozostania, na zasadach wskazanych w ustawie, osób pełnoletnich w regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych;
 • Umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania;
 • Sposoby dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w sposób czytelny dla nadzoru, oraz zabezpieczający przed stawianiem zarzutu niedopełnienia obowiązków przez koordynatora.
 • Plan pomocy dziecku, jako podstawowe narzędzie koordynatora, wzór planu pomocy.
 • Obowiązki pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych i prowadzących rodzinne domy dziecka po zmianach;

 

Cele szkolenia:

– Poznanie zakresu zadań nałożonych ustawowo na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i sposobów ich realizacji

– Nabycie umiejętności dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wymogami ustawy

– Poznanie zasad gromadzenia danych niezbędnych do sporządzenia przez organizatora pieczy zastępczej okresowej oceny sytuacji dziecka umieszonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; oraz do sporządzenia oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka przez organizatora pieczy zastępczej.

–  Poznanie zasad formułowania planów pomocy dziecku i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współdziałanie z asystentem rodziny lub zespołem interdyscyplinarnym.

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator będzie potrafił zracjonalizować prowadzoną przez siebie dokumentację, aby w sposób czytelny ukazywała realizacje przez niego ustawowych obowiązków. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór planu pomocy dziecku, który ułatwi mu dialog z innymi podmiotami, z którymi jest zobowiązany współdziałać. Plan pomocy dziecku jest podstawą do opracowania okresowej oceny sytuacji dziecka, uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność syntetycznego formułowania ocen w odniesieniu do przyjętych celów w planie pomocy.  Uczestnicy będą potrafili zaplanować i udokumentować monitoring rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w sposób ułatwiający dokonanie oceny organizatorowi pieczy zastępczej.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.