Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Termin szkolenia: do uzgodnienia po akceptacji oferty

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

 

Cele:

 

  1. Poznanie pojęć i przyczyn niedostosowania społecznego, zachowania problemowe.
  2. Zapoznanie się z uwarunkowaniami demoralizacji nieletnich oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na zachowanie dziecka.
  3. Przyswojenie wiedzy z konstruowania indywidualnych planów resocjalizacji.
  4. Poznanie form pomocy z uwzględnieniem metod socjoterapii – jako innowacyjna metoda z dziećmi przejawiającymi zachowanie problemowe.
  5. Gry szkoleniowe : Chłopska szkoła biznesu, emocje – wsparcie w działaniach na rzecz dzieci przejawiających zachowania problemowe. Zajęcia grupowe – grupy wsparcia.
  6. Poznanie metod pracy z rodzicami dziecka niedostosowanego społecznie.

 

Zakres tematyczny i formy realizacji programu:

 

Dzień szkolenia Przedmiot  temat Opis treści
Pojęcie niedostosowania społecznego, zachowania problemowe Wykład konwersatoryjny wpierany prezentacją Omówienie pojęć , objawów oraz charakterystyka uwarunkowań grup niedostosowanych społecznie. Przedstawienie najważniejszych zagadnień, teorii stosowanej w pedagogice.Z jakimi zachowaniami problemowymi spotykamy się najczęściej u podopiecznych – omówienie indywidualnych przypadków.
Przyczyny niedostosowania społecznego. Wykładem konwersatoryjnym wpieranym prezentacją, ćwiczenia. Pojęcie i przejawy niedostosowania społecznego. Omówienie metod zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
 Rola rodziny, środowiska rówieśniczego i szkolnego w przyczynach niedostosowania społecznego Warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda pracy grupowej,

Wykład konwersatoryjny wpierany prezentacją

Omówienie środowiskowych uwarunkowań demoralizacji nieletnich, praca na doświadczeniach, konkretnych przykładach. Omówienie środowiska rówieśniczego i jego wpływu na nieprzystosowanie społeczne dziecka. Rola rodziny jako jedna z przyczyn niedostosowania społecznego – praca warsztatowa na konkretnych przykładach.
Konstruowanie indywidualnego planu z elementami socjoterapii przy diagnozie i wsparciu dziecka przejawiającego zachowania problemowe. Wykład konwersatoryjny wpierany prezentacją

Warsztaty grupowe, burza mózgów, plan socjoterapeutyczny

Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej, diagnoza w teorii, ćwiczenia na przypadkach nurtujących uczestników, konstruowanie indywidualnej diagnozy resocjalizacyjnej.
Formy pomocy – gry szkoleniowe Warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda pracy grupowej, gry szkoleniowe

 

Omówienie i ćwiczenie metod pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie:  metody oparte na wpływie różnych grup społecznych – w tym z wyszczególnieniem metod socjoterapeutycznych. Metody wpływu elementów kultury, metody oddziaływania sytuacyjnego i osobistego.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę