Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze?

Dostępne terminy szkolenia

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Dyrektorzy PCPR, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zakres tematyczny:

1. System pieczy zastępczej jako element pomocy dziecku.
2. Podstawy prawne dot. naboru kandydatów na rodziny zastępcze.
3. Pierwszy kontakt z kandydatami – o czym warto pamiętać?

4. Kto jest odpowiedzialny, a kto może pomóc w pozyskaniu kandydatów na rodziny zastępcze?

zadania powiatu w zakresie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej; diagnoza potrzeb powiatu dot. zapewnienia dzieciom opieki zastępczej,
zadania gminy dot. zapobiegania umieszczeniom dzieci w pieczy zastępczej,
prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; kompetencje i obowiązki organizatora pieczy zastępczej,
organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze jako partnerzy organizatora pieczy zastępczej.
5. Jak zainteresować społeczność lokalną promocją rodzicielstwa zastępczego?; włączanie środowisk rodzin zastępczych w akcje promocyjne.
dobrze funkcjonująca rodzina zastępcza – najlepszą reklamą rodzicielstwa zastępczego; promocja pośrednia,
współpraca z sądem rodzinnym,
integracja i aktywizacja różnych środowisk- wspólne działania na rzecz pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej.
6. Skuteczna i profesjonalna kampania promocyjna.
analiza tzw.,,dobrych praktyk” dot. rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł,
praktyczne rozwiązania dot. tworzenia nowych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka,
wymiana doświadczeń i pomysłów.
7. Jak wzmacniać kompetencje i przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego rodziców zastępczych.

Efekty szkolenia:
Uczestnicy szkolenia wzmocnią swoje kompetencje zawodowe i społeczne poprzez zapoznanie się ze skutecznymi metodami pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze, na przykładzie tzw.,,dobrych praktyk ” rekomendowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz poprzez możliwość wymiany doświadczeń, zainspirowania się ciekawymi pomysłami, nowoczesnymi formami przekazu informacji i promocji rodzicielstwa zastępczego.

Forma zajęć
Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające z przepisów prawa będą analizowane na przykładach w odniesieniu do tzw. ,,dobrych praktyk.” Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:
a. wydruku prezentacji szkoleniowej,
b. wytycznych wynikających z przepisów prawa i publikacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
c. przykładów tzw. ,,dobrych praktyk” powiatów w zakresie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
Koszt szkolenia :

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba
W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.
W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub przez sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący szkolenie: jest pedagogiem, specjalistą II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, socjoterapeutą, mediatorem rodzinnym i szkoleniowcem, posiada 25-letnie doświadczenie pracy w pomocy i integracji społecznej ( pracownik socjalny, pedagog, konsultant ds. rodzin, kierownik Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, w którego skład wchodzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej). Wdrażała w życie ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizując, nadzorując i koordynując realizację zadań asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów i pracowników socjalnych. Jest również współzałożycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia ,,Rodziniec”, którego głównym celem jest pomoc rodzinie i dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej. Specjalizuje się w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, standaryzacji usług pomocy społecznej, pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych. Jest autorką i inicjatorką licznych projektów socjalnych na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży a także aktywizacji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów społecznych.

OPIS REALIZATORA :

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.
Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .
Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.
W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.
Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.
Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.