„Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dobro dziecka, na które składa się bezpieczeństwo rozwoju małoletniego i jego bezpieczeństwo bezpośrednie jest przedmiotem troski i oceny przedstawicieli różnych służb społecznych. Każdy pracownik socjalny, asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wcześniej czy później zadaje sobie pytania typu: na ile dziecko w tej rodzinie jest bezpieczne? czy rodzina stwarza mu odpowiednie warunki do rozwoju, czy stanowi dla niego zagrożenie? jak to ocenić? jak postępować, kiedy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone? Tematyka szkolenia jest odpowiedzią na podobne dylematy zgłaszane przez pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi.

 

Szkolenie nastawione jest wyłącznie na przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla osób współpracujących z nimi.

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej.

 

Termin i miejsce szkolenia – 21.04.2017 r. Bielsko – Biała, dokładny adres szkolenia podany zostanie po zakończeniu rekrutacji /rekrutacja do 31.03.2017 – ilość miejsc ograniczona/

Cele szkolenia:

– Nabycie wiedzy merytorycznej w zakresie konstruowania oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie oraz pracy w przypadku zagrożenia dobra dziecka.

– Nabycie praktycznych umiejętności stosowania optymalnych strategii
w przypadku oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przegląd narzędzi i strategii stosowanych w procesie oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.
  2. Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka.
  3. Komunikacja z rodziną, w której bezpieczeństwo rozwoju dzieci jest zagrożone. Ustalanie celów pracy.
  4. Ćwiczenie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych narzędzi
    i strategii w konkretnych przypadkach.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne oraz poszerzą wachlarz narzędzi i strategii stosowanych w sytuacji oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Będą potrafili dokonywać oceny sytuacji dziecka i rodziny w oparciu obiektywne przesłanki wykorzystując nowe narzędzia i umiejętności. Pozwoli to na efektywniejsze formułowanie celów pracy z rodzinami biologicznymi i zastępczymi i dobór optymalnych strategii pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość autorefleksji nad własnym warsztatem pracy i przedyskutowania swoich dylematów zawodowych. To pozwoli na zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych.

 

W ramach części praktycznej przygotowane zostały opisy sytuacji rodzin,
w których dobro dzieci jest zagrożone. Na nich będzie ćwiczone praktyczne zastosowanie prezentowanych narzędzi i strategii. Na część treningową można jednak przygotować opis sytuacji rodziny, z którą się pracuje- co do której istnieje domniemanie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka- wtedy od razu będzie możliwość ćwiczenia na „swoim” przypadku.

 

Koszt szkolenia :

 

Koszt szkolenia :

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub przez sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu

32 720 20 06, 604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK 98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne skutecznie wspierające pracowników w realizacji ich zadań, oraz wdrażające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak plan pomocy dziecku, plan pracy z rodziną, kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu.

Kompendium naszych najnowszych treści szkoleniowych zostało opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r w takich podręcznikach jak: „ Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne” P. Domaradzki, J. Krzyszkowski

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” P. Domaradzki ,Krzyszkowski, M. Sosnowski, A. Włoch. Obie książki zostały napisane przez naszych szkoleniowców pod merytorycznym kierownictwem profesora Jerzego Krzyszkowskiego i uzyskały pozytywne recenzje profesora Mirosława Grewińskiego i profesor Ewy Kantowicz. Sięgając do naszych podręczników można się przekonać o wysokim poziomie merytorycznej wiedzy naszych szkoleniowców oraz o ich zdolności do przekazywania praktycznych umiejętności podczas szkolenia.

MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Prowadzący szkolenie

Z wykształcenia psycholog, pracownik socjalny i doradca rodzinny. Specjalizuje się w interdyscyplinarnej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnozy i pracy z rodzinami jako doradca rodzinny, pracownik socjalny (w OPS oraz interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej), asystent rodziny i psycholog. Prowadzi pracę z dziećmi, rodzinami oraz indywidualnymi osobami dorosłymi, wykorzystując podejścia i strategie wypracowane na gruncie psychoterapii, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i innych. Lubi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami wspierając studentów
i absolwentów różnych nauk społecznych w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy z rodzinami. Od lat prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zastępowania agresji, umiejętności wychowawczych. Jest trenerem treningu zastępowania agresji rekomendowanym przez Instytut Amity, mediatorem w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich- posiada rekomendacje Polskiego Centrum Mediacji. Uczestniczyła w projekcie szkoleniowym mającym na celu wypracowanie standardów superwizji pracy socjalnej. Jej ostatnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania granicami roli zawodowej przez asystentów rodziny. Pracę traktuje jako powołanie i pasję.