Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i kadra kierownicza

                           

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy jak formułować ocenę sytuacji dziecka by odpowiadała na pytanie: czy zasadny jest dalszy pobyt  dziecka  w pieczy zastępczej

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Jakie są wymagania formalne oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
  2. Merytoryczna funkcja oceny – odniesienie do planu pomocy dziecku.
  3. Ocena jako weryfikacja dotychczasowej diagnozy dziecka .
  4. Pytania pomocnicze przydatne w formułowaniu oceny.
  5. Przykładowa ocena sytuacji dziecka – wzór.

 

Efekty szkolenia: Nabycie/ doskonalenie umiejętności formułowania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.