„Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodzin i pracownicy socjalni pracujący z rodzina wieloproblemowymi.

 

Szkolenie odbędzie  się w godzinach od 9:00 do 15:00.

Cele szkolenia:

  • Zwiększenie efektywności pracy w obszarze aktywizowania rodzin do podejmowania odpowiedzialności za własny los oraz dzieci nad którymi sprawują opiekę.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wywierania wpływu na rodzinę, motywowanie do realizacji planów pomocy i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny.
  2. Radzenia sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodzin i wychowanków
  3. Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  4. Rozwój praktycznych umiejętności w zakresie konfrontowania rodziny z trudnymi informacjami.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się w oparciu o studium przypadku z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Przewiduje się w trakcie zajęć uczenie się metodą dramy ( odgrywania

scen dialogowych). Niezbędne treści teoretyczne będą wprowadzone

w formie prezentacji a uczestnicy otrzymają materiały dotyczące motywowania

i wywierania wpływu.