Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

 

Doświadczenie pokazuje, że w niedostateczny sposób wykorzystywany jest plan pomocy dziecku jako narzędzie wspierające proces planowania oddziaływań terapeutycznych zespołu wychowawczego w placówce lub jako plan działań rodziny zastępczej współpracującej w innymi specjalistami i terapeutami.

 

Szkolenia zogniskowane jest wokół dwóch umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających wychowanka.

  

Adresaci szkolenia: Koordynatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodzinni.

Szkolenia odbywają się w godzinach: 9.00-13.30 online

Tematyka szkolenia:

  • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i osób, które mają wpływ na rozwój tego dziecka.
  • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka.
  • Zasoby własne i środowiska; ograniczenia, przeszkody i możliwe problemy – analiza SWOT.
  • Wyznaczenie adekwatnych celów.
  • Plan działania i jego aktualizacja.
  • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
  • Ocena realizacji Planu Pomocy Dziecku.

Efekty szkolenia:

Osoby poznają jak efektywnie korzystać z narzędzia jakim jest „Plan Pomocy Dziecku”. Będą potrafili stawiać pogłębioną diagnozę sytuacji dziecka, wyznaczyć właściwe cele i stworzyć realny plan działania. Zdobędą też umiejętność motywacji i nawiązywania współpracy z osobami i instytucjami, mającymi realny wpływ na dziecko.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Części zajęć będzie prowadzona w formie wykładu przeplatanego dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy edytapraxe@gmail.com

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka. Kontakt 604589592

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

superwizor, psycholog, coach, nauczyciel, doradca zawodowy. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.