Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19 WEBINARIUM

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w pracy koordynatora pieczy zastępczej w czasach pandemii koronawirusa

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

 

Tematyka szkolenia:

 • Celowość pieczy zastępczej i sposób pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie pandemii COVID-19
 • Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i rodziny zastępczej
 • Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na dzieci i rodziny zastępcze – możliwe zagrożenia w najbliższej przyszłości
 • Sposób wspierania rodziny zastępczej w czasie pandemii COVID-19
 • Ocena okresowa sytuacji dziecka.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie trwania pandemii COVID-19
 • Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania dzieci rodzinach zastępczych

 

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy także w trakcie trwania epidemii wirusa COVID-19.

 

Szkolenia zogniskowane jest wokół trzech umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających dziecko. Trzecia to umiejętność pracy w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami przez zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i przeciwdziałąjącymi negatywnym konsekwencjom funkcjonowania rodzin zastępczych.

 

Materiały:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z zaleceniami do pracy z dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej w trakcie trwania pandemii COVID-19
 • Prezentację ze szkolenia
 • Wzór Planu pomocy dziecku wraz z opisem
 • Wzór Oceny okresowej sytuacji dziecka wraz z opisem

Koszt szkolenia 250,00 złotych brutto za osobę . 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.