Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie  nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowaniu strategii pracy w kontekście przemocy.

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane podczas szkoleń  przez wychowawców placówek opiekuńczo wychowawczych  oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

 

Cele szkolenia:

– Omówienie  dynamiki zjawiska przemocy  w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych oraz źródeł przemocy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

– Wzrost umiejętności diagnostycznych oraz poznanie zasad formułowania procedur interwencyjnych wobec środowisk, w których dochodzi do przemocy.

 

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Rozpoznawanie symptomów przemocy oraz dynamiki zjawiska
  2. Źródła zachowań przemocowych – przyczyny
  3. Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy przemocy.
  4. Profilaktyka przemocy w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych

 

Efekty szkolenia :

 

Zwiększy się świadomość celowości podejmowanych działań przez osoby zaangażowane w środowiska gdzie występuje przemoc.

Pracownicy zyskają narzędzia i umiejętności wspomagające ich w budowaniu procesu pracy z osoba agresywną lub całym systemem rodzinnym w kontekście diagnozy i interwencji.

Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwia wprowadzenie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. materiałów teoretycznych oraz przykładowych algorytmów postępowania w przypadku przemocy w rodzinie

 

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej

250,00 złotych/osoba.

Jeżeli w szkoleniu będzie brało udział 4 pracowników z jednego Ośrodka koszt wynosi 1.000,00 złotych

WAŻNE: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie Ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pl

Płatne do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek MULTIBANK nr:

98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

Prowadzący

 

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji