„ Praca z trudnym klientem pomocy społecznej – metody oddziaływania i techniki przezwyciężania trudności komunikacyjnych

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Zakres tematyczny:
1. Wprowadzenie do szkolenia, zebranie oczekiwań grupy
2. Trudny czyli jaki? Rodzaje trudności w pracy z klientem pomocy społecznej, identyfikacja własnych obaw i ograniczeń w kontakcie z klientem trudnym.
3. Opór w pracy socjalnej – rodzaje oporu, podejścia w pracy socjalnej w relacji do oporu klienta
4. Omówienie specyfiki zaburzeń i chorób psychicznych.

 1. Metody pracy z klientem pomocy społecznej:
  – dialog motywujący
  – analiza transakcyjna
  -podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
  -elementy coachingu w pracy z klientem pomocy społecznej
  – empowerment
  6. Radzenie sobie z agresją klienta.
 2. Rola pracy zespołowej w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

  Cel:
  Omówienie problematyki pracy socjalnej z klientem sprawiającym trudności.
  Wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnym klientem, poznanie metod efektywnej komunikacji, wprowadzanie zmian

  Efekty szkolenia:
  Pozyskanie wiedzy  na temat przyczyn zachowań trudnych klientów i radzenia sobie z nimi.
  Wypracowanie wskaźników własnego stylu komunikacji w kontakcie z trudnym klientem, identyfikacja własnych ograniczeń i możliwości ich przezwyciężania.
  Ugruntowanie wiedzy w zakresie poprawnych i skutecznych wzorców komunikowania się z tzw. trudnym klientem pomocy społecznej
  Poprawa jakości pracy pracowników pomocy społecznej.
  Poznanie narzędzi umożliwiających efektywną pracę z klientem pomocy społecznej.
  Nabycie umiejętności budowania profesjonalnych relacji z klientami pomocy społecznej i skutecznego motywowania w procesie pomagania.

  Forma realizacji:
  Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową  przy wykorzystaniu metod bezpośrednio aktywizujących uczestników: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów. Zawierać będzie także elementy mini wykładu.