Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Uwaga!

Nowe materiały szkoleniowe , wzory udoskonalonych narzędzi pracy. Narzędzia zostały zrecenzowane przez Profesora Jerzego Krzyszkowskiego.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową szkolenia są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opiekunowie usamodzielnienia, pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Czas trwania: 9.00-15.00

 Zakres tematyczny szkolenia:

– przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia – zapoznanie z obowiązującym stanem prawnym,

– pomoc w wyborze opiekuna usamodzielnienia,

– obowiązki opiekuna usamodzielniania,

– pomoc w przygotowaniu IPU, wzorcowy IPU

– monitorowanie realizacji IPU – udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,

– wskazania do modyfikacji IPU,

– końcowa ocena realizacji IPU.

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator będzie potrafił zracjonalizować prowadzoną przez siebie dokumentację, aby w sposób czytelny ukazywała realizacje przez niego ustawowych obowiązków. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór Programu usamodzielnienia, oraz wzór oceny okresowej i końcowej.  Uczestnicy będą potrafili zaplanować i udokumentować monitoring osób uczestniczących w programie usamodzielnienia w sposób ułatwiający dokonanie modyfikacji i oceny Programu.

  Forma zajęć

 Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. Wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. Modelowych wzorów narzędzi.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  kolejnej  drugiej osoby 280,00 złotych a każdej kolejnej  wynosi 250,00 złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.