Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie  nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowaniu strategii pracy z klientem (rodziny zastępcze oraz biologiczne) w kontekście przemocy domowej.

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane podczas szkoleń  przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin.


Adresaci szkolenia: Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenci rodzin, wykonujący swoją pracę z rodzinami biologicznymi (oba rodzaje środowisk – te z dziećmi w pieczy zastępczej oraz środowiska zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej).

 Termin i miejsce szkolenia: termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia

 

Cele szkolenia:

– Omówienie  dynamiki zjawiska przemocy domowej w rodzinach zastępczych oraz źródeł przemocy w pieczy zastępczej

– Wzrost umiejętności diagnostycznych oraz poznanie i wypracowanie procedur interwencyjnych wobec środowisk, w których dochodzi do przemocy

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Rozpoznawanie symptomów przemocy domowej oraz dynamiki zjawiska
  2. Źródła zachowań przemocowych w pieczy zastępczej – przyczyny
  3. Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy przemocy domowej.
  4. Profilaktyka przemocy domowej w rodzinach zastępczych

 

Efekty szkolenia :

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych osób zaangażowanych w pracę z rodzinami zastępczymi.

Pracownicy zyskają narzędzia i umiejętności wspomagające ich w budowaniu procesu pracy z klientem w kontekście diagnozy i interwencji.

Dodatkowo koordynatorzy mając informacje dotyczące rozpoznawania symptomów przemocy domowej oraz algorytmów postępowania w przypadku diagnozy problemu będą skuteczniej monitorować środowiska rodzin zastępczych i biologicznych. Umożliwi to wprowadzenie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych.

 

Forma zajęć

 Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. materiałów teoretycznych oraz przykładowych algorytmów postępowania w przypadku przemocy w rodzinie

 

Koszt szkolenia : 280,00 złotych / osoba/ brutto

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl luba faksem /32/ 720 20 07.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.