Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: specjaliści z resortów: pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, nauczycieli, Policji oraz organizacji pozarządowych.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Tematyka szkolenia:

 

  1. Przemoc i zachowania agresywne w rodzinie – objawy.
  2. Rodzaje przemocy w rodzinie – dwuczynnikowa klasyfikacja przemocy w rodzinie.
  3. Przyczyny  i źródła zachowań przemocowych w rodzinie.
  4. Dynamika interakcji między sprawca i ofiarą przemocy w rodzinie.
  5. Rola alkoholu w ujawnianiu zachowań agresywnych.
  6. Skutki i zagrożenia funkcjonowania w procesie przemocowym dla rozwoju i funkcjonowania psychicznego rodziców i dzieci.
  7. Trójkąt dramatyczny.
  8. Diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy.
  9. Psychologiczne aspekty oddziaływania i wspierania rodziny będącej w procesie przemocowym.

 

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą wiedzę specjalistyczną związaną z psychologicznymi aspektami objawów i przyczyn przemocy w rodzinie. Zapoznają się z długofalowymi skutkami psychicznymi funkcjonowania osoby w procesie przemocowym w tym także w formie przemocy pasywnej. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami także dla osób wspierających rodzinę, w której występuje przemoc. Uczestnicy poznają jakie elementy działają a jakie nie działają we wspieraniu rodziny w wychodzenia z procesów przemocowych.

 

Prowadzący zajęcia:

 

– psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które