„Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.” online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowaniu strategii pracy z klientem (rodziny zastępcze oraz biologiczne)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane podczas szkoleń  przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenci rodzin, wykonujący swoją pracę z rodzinami biologicznymi (oba rodzaje środowisk – te z dziećmi w pieczy zastępczej oraz środowiska zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej).

Szkolenie online odbywa się w godzinach 9:00 – 13.30

Cele szkolenia:

– Poznanie strategii komunikacyjnych szczególnie pomocnych w pracy z   trudnymi rodzinami

– Nabycie umiejętności budowania celów i przebiegu rozmowy z rodziną roszczeniową, niezmotywowaną

– Poznanie zasad diagnozowania zagrożeń w środowisku – rozpoznawania sygnałów i objawów przemocy domowej

– Nabycie umiejętności budowania algorytmów wczesnej Interwencji w przypadku przemocy domowej

 Zakres tematyczny szkolenia:

1. Przegląd strategii i modeli komunikacyjnych. Kreowanie struktury rozmowy z rodziną zwłaszcza w sytuacji konfliktu.

2. Ustalanie celów w pracy z rodziną w kontekście umiejętności komunikacyjnych pracownika

3. Edukacja w zakresie rozpoznawania dynamiki objawów przemocy domowej

4.Budowanie algorytmów wczesnej interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie

 

Efekty szkolenia:

 Zwiększą się umiejętności komunikacyjne osób zaangażowanych w pracę z rodzinami zastępczymi i biologicznymi, co pozwoli im obniżyć poziom stresu i zwiększyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Pracownicy zyskają narzędzia i umiejętności wspomagające ich w budowaniu procesu komunikacji z klientem w kontekście realizacji założonych celów.

Dodatkowo koordynatorzy i asystenci mając informacje dotyczące rozpoznawania symptomów przemocy domowej oraz algorytmów postępowania w przypadku diagnozy problemu będą skuteczniej monitorować środowiska rodzin zastępczych. Umożliwi to wprowadzenie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. przykładów strategii komunikacyjnych

 

Koszt szkolenia : 250,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia 4 osób i więcej z danego ośrodka koszt wynosi 200,00 złotych osoba.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe , zaświadczenie 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: edyta@praxe.kvs.pl lub praxe@kvs.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.