Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Szkolenie skoncentrowane na poszukiwaniu rozwiązań i strategii postępowania w odniesieniu do trudności, jakie napotykają w swojej pracy koordynatorzy. Prowadzący jest nastawiony głównie na pracę w obszarach problemów zgłoszonych przez uczestników.  Uczestnicy mogą mieć przy sobie tej części dokumentacji, którą chcą poddać superwizji ( oczywiście z ukrytymi danymi osobowymi).

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Czas trwania: 9.00-13.30 – online

Tematyka szkolenia:

– Wywieranie wpływu i radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi.

–  Motywowanie i przywództwo – jak być facylitatorem zmian w rodzinie?

– Doskonalenie umiejętności formułowania planów pomocy dziecku oraz prowadzenia ich ewaluacji

–  Doskonalenie umiejętności formułowania oceny sytuacji dziecka

–  Doskonalenie umiejętności formułowania oceny okresowej rodziny zastępczej.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętność konstruktywnego postępowania wobec rodzin „trudnych”, które ma nie eskalować konfliktu, a jednocześnie zabezpieczyć żywotne interesy umieszczonych w tych rodzinach dzieci. Poznają efektywne oddziaływania na rodzinę niezależne od Sądu.

Uczestnicy zwiększą swoje umiejętności formułowania planów pomocy dziecku oraz prowadzenia ich ewaluacji. Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator będzie potrafił zracjonalizować prowadzoną przez siebie dokumentację, aby w sposób czytelny ukazywała realizacje przez niego ustawowych obowiązków. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór planu pomocy dziecku, który ułatwi mu dialog z innymi podmiotami, z którymi jest zobowiązany współdziałać. Plan pomocy dziecku jest podstawą do opracowania okresowej oceny sytuacji dziecka, uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność syntetycznego formułowania ocen w odniesieniu do przyjętych celów w planie pomocy.  Uczestnicy będą potrafili zaplanować i udokumentować monitoring rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w sposób ułatwiający dokonanie oceny organizatorowi pieczy zastępczej.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie praca w oparciu o przypadki i problemy zgłoszone przez uczestników.

Uczestnicy są proszeni o przygotowanie  jednego wzorcowo wypełnionego planu pomocy dziecku, lub oceny okresowej rodziny, lub oceny sytuacji dziecka, w celu omówienia go w ramach superwizji.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy koordynatora, planu pomocy dziecku, arkuszów ewaluacyjnych do sporządzania ocen okresowych.

 

Koszt szkolenia : 250,00 złotych / osoba

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.