Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych „Pierwszy krok w dorosłość”

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Temat szkolenia Pierwszy krok w dorosłość.
Adresaci szkolenia Grupą docelową szkolenia są  usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Cele szkolenia Pomoc w procesie usamodzielnienia
Efekty szkolenia  Wzmocnienie samooceny i poczucia sprawczości w wchodzeniu  w dorosłość usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
 

Zakres tematyczny

szkolenia

Szkolenie dopasowane będzie do potrzeb uczestników a obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

1. Jaki wpływ mają doświadczenia z dzieciństwa na dorosłe życie? -elementy  socjoterapii, profilaktyki uzależnień.

2. Co było, co jest, czego pragniesz, jak to osiągnąć? Ćwiczenia z zakresu rozwoju osobistego, coachingu.

3. Co jest największą trudnością i jak sobie radzić w trudnych chwilach, tworzenie osobistej sieci wsparcia?

4.Indywidualny program usamodzielnienia, cele, działania, efekty.

 

Formuła szkolenia

 

Ogólną wytyczną sposobu  prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające z przepisów prawa będą analizowane na przykładach  w odniesieniu do tzw. ,,dobrych praktyk.”

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów, socjoterapia, film.

Wymiar szkolenia Szkolenie trwać będzie 8 h.