Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej u osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresat: Wychowawcy w instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia.

 

Czas trwania:

  • jednodniowe – 6 godzin,
  • dwudniowe – 12 godzin rozbudowane o większą ilość narządzi i gier szkoleniowych

 

Termin warsztatów: 

 

Liczebność grupy:

 

Miejsce warsztatów: wskazuje zamawiający.

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Kiedy i jak rozmawiać z młodymi osobami o ich przyszłości
  • Budowanie sprawczości, podejmowania decyzji, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji – narzędzia wspierające rozwój postawy dojrzałej emocjonalnie
  • Rozwój i możliwości w priorytetowych obszarach życia (mieszkanie, wykształcenie, praca, rodzina, kontakty z innymi) – jak urealniać i wspierać młode osoby przygotowując ich do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania.

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu nabycie umiejętności konstruktywnej pracy w obszarze rozwoju postawy odpowiedzialnej za swoją przyszłość u osób młodych będących w pieczy zastępczej. Uczestnicy poznają i nauczą się narządzi coachingowych, które będą mogli wykorzystać do pracy z młodzieżą. Poznają jak rozmawiać o przyszłości a także jak diagnozować aktualną sytuację dziecka w aspekcie przygotowania do realizacji IPU.

 

 

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, grywalizacja, ćwiczenia coachingowe.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, narzędzia wspierające proces rozwoju postawy dojrzałej.