Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia- jak skutecznie to robić?

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie odbędzie  się w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową szkolenia są wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorzy  rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, pedagodzy, rodzice zastępczy
 

Cele szkolenia

Zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników z zakresu wspierania  wychowanków w procesie w usamodzielnienia
 

Efekty szkolenia

Uczestnicy  nabywają wiedzę i umiejętności wsparcia wychowanków                    w procesie usamodzielnienia
 

Zakres tematyczny

szkolenia

Szkolenie dopasowane będzie do potrzeb uczestników a obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

1.Podstawy prawne procesu  usamodzielnienia

2.Jak pomóc  wychowankowi pieczy zastępczej w całkowitym usamodzielnieniu – praktyczne wskazówki

-Przyczyny niepowodzeń w usamodzielnieniu wychowanka pieczy zastępczej

– Jaki wpływ mają doświadczenia z dzieciństwa na dorosłe życie?

– Kto i jak może pomóc wychowankowi w jego procesie usamodzielnienia

– Indywidualny program usamodzielnienia- pomocne narzędzie w procesie usamodzielnienia i formalny dokument będący podstawą do wypłaty świadczeń.

3. Udzielanie wsparcia wychowankowi w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia-  cele, działania, efekty.

 

Formuła szkolenia

 

Ogólną wytyczną sposobu  prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów.

 

 

Wymiar szkolenia

 

 

Szkolenie trwać będzie 6 zegarowych