Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie teoretycznej wiedzy dotyczącej genezy zachowań agresywnych, wpływu emocji na zachowanie jednostkowe i w grupie, a także praktycznego zastosowania wiedzy ukierunkowującej na tworzeniu właściwych relacji międzyludzkich w placówkach całodobowego wsparcia osób nieletnich.

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową jest kadra Domu Dziecka.

 

Cele szkolenia:

 • Poznanie przyczyn, skutków i konsekwencji zachowań agresywnych wśród podopiecznych oraz kadry placówki.
 • Poznanie wpływu emocji na procesy poznawcze.
 • Nabycie umiejętności wyrażania emocji negatywnych w konstruktywny sposób.
 • Poznanie wytycznych, z jakich formułuje się dojrzała osobowość wychowanków Domów Dziecka.
 • Poznanie formowania się grupy i możliwego wpływu na rozwój jej.

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość przyczyn, objawów i konsekwencji różnego rodzaju zachowań agresywnych wśród podopiecznych i kadry Domu Dziecka.

Uczestnicy będą potrafili ustalać własne granice psychologiczne i prowadzić dialog z podopiecznymi w celu ukazania tych granic. Zgłębienie zasady funkcjonowania grupy dla konstruktywnego ukierunkowania grupy podopiecznych. Kadra pozna jak kierować emocjami swoimi i podopiecznych w celu rozwijania u nich form osobowości dojrzałej.

Poznanie sposobów radzenia sobie ze złością w relacjach wychowanek-wychowawca.

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 1. Agresja – objawy (bierne i czynne).
 2. Postawy nasze wobec siebie i innych.
 3. Uwarunkowania zachowań agresywnych.
 4. Przyczyny i skutki agresji.
 5. ADHD – usprawiedliwienie zachowań agresywnych.
 6. Emocje – po co są i dlaczego się przelewają?
 7. Terytorium i granice – konstruktywny dialog stawiania granic.
 8. Odpowiedzialność i formułowanie osobowości dojrzałej emocjonalnie.
 9. Radzenie sobie ze złością w relacji wychowanek – wychowawca
 10. Tworzenie zgranego zespołu, rozładowywanie napięcia emocjonalnego.
 11. Praca nad przypadkami – superwizja przypadków.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć jest kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Cześć zajęć będzie oparta na tradycyjnych formach nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.