Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe) 1

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby biorące udział w procesie wychowawczym dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej

 

Termin szkolenia: wrzesień 2021

 

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach:

 

Tematyka szkolenia:

 

Dzień 1:

 • Celowość komunikacji
 • Autodiagnoza postaw wobec siebie i innych
 • Asertywność jako najskuteczniejsza metoda komunikacji w relacjach zawodowych i opiekuńczo-wychowawczych
 • Własne style wychowania – typy granic wytyczanych przez rodziców zastępczych i ich wpływ na rozwój dziecka
 • Terytorium psychologiczne
 • Podstawowe potrzeby dziecka zgodnie z terapią schematów Jeffrey`ego Young`a

 

Dzień 2:

 • Dobra relacja z dzieckiem jako podstawa procesu wychowania
 • Właściwa postawa rodziców/opiekunów wobec dziecka
 • Stawianie granic i wymagań wobec dziecka jako metoda wychowawcza
 • Motywowanie dziecka do zmiany zachowań.
 • Dawanie informacji zwrotnych, jako model obustronnej komunikacji w rodzinie.
 • Komunikacja uczuć w rodzinie
 • Pomóż dziecku dobrze czuć się samym ze sobą – wsparcie emocjonalne
 • Rodzaje i charakterystyka błędów wychowawczych
 • Problemy i potrzeby nastolatków będących w pieczy zastępczej
 • Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania

 

 

Cele szkolenia:

Usprawnienie komunikacji i poprawa relacji w rodzinie.

Zrozumienie, że zachowania dzieci są sposobami w jaki sposób one wyrażają swoje potrzeby i emocje.

Poznanie własnych stylów wychowywania.

Zrozumienie różnicy pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną.

Zdobycie i utrwalenie umiejętności reagowania na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie.

Zrozumienie potrzeby ustalenia priorytetów w wychowywaniu.

Usprawnienie umiejętności wspierania nastolatka, które wychowuje się w pieczy zastępczej.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy będą lepiej radzili sobie z wychowywaniem dzieci. Zdobędą umiejętności, które będą przeciwdziałały wypalaniu się w roli rodziny zastępczej. Będą mogli opracować własne strategie postępowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacji z powierzonymi im wychowankami. Doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętność stosowania wypracowanych strategii w stawianiu granic i bycia konsekwentnym.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Koszt szkolenia : 3.300,00 złotych brutto

 

W przypadku realizacji szkolenia w wersji 1 dniowej /zakres tematyczny okrojony/ koszt szkolenia 1.950,00 złotych brutto

 

Cena obejmuje koszt szkolenia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Prowadzący:

– psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które