Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia:

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy pieczy zastępczej, kierownicy placówek pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni

Cele szkolenia:

Przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy w zakresie kształtowania dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej przygotowujących się do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.)

Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie tematycznym szkolenia.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Do głównych problemów młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia należą:

 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • niskie poczucia sprawczości,
 • brak zaufania do innych,
 • brak realnej oceny własnych możliwości,
 • bierność, nastawienie na unikanie porażki,
 • skutki wychowania w biedzie i niedostatku (egoizm, egocentryzm, agresja),
 • brak wiedzy o świecie i umiejętności społecznych i zadaniowych,
 • brak odpowiedzialności za siebie i swoje życie,
 • brak świadomości celów i perspektyw życiowych.

Są to czynniki natury psychologicznej.

W związku z powyższym szkolenie przygotowane zostało w oparciu o schemat: diagnoza – przygotowanie planu działania – ocena postępów wraz z korektą zakładanych celów i środków działania.

Dokonana zostanie charakterystyka dojrzałości (jej zakres, cele itd.), różnicowanie potrzeb wychowanków w tym zakresie, a także diagnoza w zakresie mocnych i słabych stron wychowanka. Główną rolę w procesie usamodzielniania odgrywa relacja z wychowankiem, a zatem rozwijane będą m.in. umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, motywacyjne.

Efekty szkolenia :

 • Umiejętność diagnozy sytuacji wychowanka pod kątem jego potrzeb w zakresie procesu usamodzielniania.
 • Umiejętność sporządzenia planu działania w związku ze sformułowaną diagnozą w oparciu o zasoby wychowanka i instytucji pieczy zastępczej wraz z uwzględnieniem potencjalnych trudności i przeszkód.
 • Umiejętność monitorowania przebiegu procesu usamodzielniania wraz z jego oceną. Dokonywanie korekt.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie poruszanej problematyki.

Forma zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o aktywny udział uczestników.

Warsztaty, mini-wykłady, praca własna uczestników

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. materiałów teoretycznych oraz przykładowych algorytmów postępowania w przypadku przemocy w rodzinie

 

Koszt szkolenia : 320,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej

250,00 złotych/osoba.

Jeżeli w szkoleniu będzie brało udział 4 pracowników z jednego Ośrodka koszt wynosi 1.000,00 złotych

WAŻNE: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie Ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pl

Płatne do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek MULTIBANK nr:

98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

Prowadzący

Agnieszka Borowicz-Bartosik, psycholog i psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu  warsztatów psychologicznych dla rodzin biologicznych i zastępczych, opiekunów ,  a także dla młodzieży, o różnorodnej tematyce psychologicznej (tj. komunikacja, stres, motywacja, kompetencje rodzicielskie, umiejętności wychowawcze itp.). Jestem rekomendowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz.I i II. Posiadam