Jak wychować dziecko odpowiedzialne i odważne – przygotowanie do życia w aktualnych realiach świata.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresat: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, wychowawcy instytucjonalnej pieczy zastępczej, osoby biorące udział w odziaływaniu na rozwój dziecka.

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Sens i celowość wychowywania.
  • Istotne czynniki wpływające na rozwój dziecka w XXI wieku (globalizacja, technologizacja, pandemia, niepewność gospodarcza i pokojowa)
  • Kluczowe kompetencje, które warto rozwijać u dziecka, aby miało lepszy start w dorosłość
  • Objawy problemów emocjonalnych u dzieci
  • Tworzenie sprzyjającego środowiska rozwoju dziecka
  • Rozmowa z dzieckiem o rzeczach trudnych związanych z aktualną sytuacją geopolityczną
  • Odpowiedzialność jako kluczowy element dojrzałości emocjonalnej.
  • Jak rozwijać odwagę u dziecka.
  • Codzienne wspieranie dziecka w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi
  • Jak „nie zwariować” przy wychowywaniu – elementy higieny psychicznej.

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu prowadzenie strategii wychowawczej na rzecz wzmocnienia psychicznego dziecka i przygotowania go do zmieniających się sytuacji geopolitycznych i pandemicznych.

Uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać kluczowe kompetencje u dziecka niezbędne do zdrowego psychicznie funkcjonowania w XXI wieku. Uczestnicy nauczą się rozumieć zachowania dziecka i będą wiedzieć, jak je wspierać.

Uczestnicy szkolenia nauczą się wprowadzać elementy higieny psychicznej w życiu codziennym.

Nabędą kompetencji niwelowania lęku u podopiecznych wynikającego z obecnej zmiany.

 

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące psychicznie, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, techniki relaksacyjne.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, prezentacja multimedialna będą przesłane wraz z certyfikatem i fakturą po zakończeniu szkolenia droga mailową.

 

Koszt szkolenia : 250,00 złotych brutto/ osoba

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu  3 osób i więcej  koszt od osoby 200,00 złotych brutto

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na załączonym formularzu zgłoszeniowym .

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo dwa maile, jeden z instrukcją logowania , drugi z zaproszeniem

 

Osoba prowadząca:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie