Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, rodzinnych domów dziecka, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych, psychologowie, pedagodzy i inni specjaliści zatrudnieni w rodzinnej pieczy zastępczej;

 

 Termin szkolenia: 12 wrzesień 2016 r Warszawa, AL. Jerozolimskie 81 Firma AS-BUD

Cele szkolenia:

  1. Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach wychowawca –wychowanek.
  2. Nabycie umiejętności używania dialogu konstruktywnego.
  3. Doskonalenie umiejętności stawiania granic w relacjach.
  4. Rozwój umiejętności radzenia sobie złością.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Rozpoznawanie introjektów i własnych skryptów.
  • Zastosowanie kart dialogowych do rozwoju komunikacji interpersonalnej, zdobywania wiedzy o sobie.
  • Narzędzia efektywnej komunikacji.
  • Bajka jako źródło inspiracji w budowaniu prawidłowych relacji .

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy w wyniku szkolenia będą umieli indywidualnie wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, wiedzy o samym sobie i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: trening umiejętności, ćwiczenia, burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej

 250,00 złotych/osoba.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 złotych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pllub faksem /32/ 720 20 07, 32 720 20 09

Płatne do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek MULTIBANK nr:

98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

Prowadzący szkolenie:

 

 

Psycholog, coach, mediator rodzinny. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, obsłudze trudnego klienta. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Stała obsługa klientów MOPS w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Społecznej  w Łodzi.