Metodyczne wsparcie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – od pierwszego dnia do opuszczenia placówki

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w pracy wychowawców w instytucjonalnej pieczy zastępczej

 Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Tematyka szkolenia:

 • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka.
 • Zasoby własne i środowiska; ograniczenia, przeszkody i możliwe problemy – analiza SWOT.
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i osób, które mają wpływ na rozwój tego dziecka.
 • Wyznaczenie adekwatnych celów.
 • Plan działania i jego aktualizacja.
 • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
 • Ocena realizacji Planu Pomocy Dziecku.
 • Inna niezbędna dokumentacja
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną biologiczną.
 • Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodziców i wychowanków.
 • Schemat powrotu dziecka do rodziny biologicznej

 Cele szkolenia:

Głównym celem jest efektywne wykorzystanie wsparcia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, które gwarantuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne.

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie diagnozowania, formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

Uczestnicy nabędą umiejętność wglądu w sytuację w rodzinę biologiczną i czynników zagrażających funkcjonowaniu rodziny. Nabędą wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z rodziną biologiczną, jak ją motywować do wradzania zmian i działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Poznają metodyki w postępowaniu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Poznają działania i dokumentacji, które są niezbędne przy powrocie dziecka do rodziny biologicznej po stronie gminy i powiatu.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Części zajęć będzie prowadzona w formie wykładu przeplatanego dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach. Uczestnicy utrzymają przykładową dokumentację: Planów Pomocy Dziecku, diagnozy, ocen okresowych, schematu pism do sądu.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

 

W PRZYPADKU UCZESTNICZENIA 4 OSOB Z JEDNEJ PLACÓWKI

– OŚRODKA KOSZT WYNOSI 1000,00

 Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową

oraz obiad.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu604 589 592.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

Prowadzący:

 

OPIS REALIZATORA :

 

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne skutecznie wspierające pracowników w realizacji ich zadań, oraz wdrażające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak plan pomocy dziecku, plan pracy z rodziną, kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu.

Kompendium naszych najnowszych treści szkoleniowych zostało opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r w takich podręcznikach jak: „ Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne” P. Domaradzki,  J. Krzyszkowski

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” P. Domaradzki ,

 1. Krzyszkowski, M. Sosnowski, A. Włoch. Obie książki zostały napisane przez naszych szkoleniowców pod merytorycznym kierownictwem profesora Jerzego Krzyszkowskiego i uzyskały pozytywne recenzje profesora Mirosława Grewińskiego i profesor Ewy Kantowicz. Sięgając do naszych podręczników można się przekonać o wysokim poziomie merytorycznej wiedzy naszych szkoleniowców oraz o ich zdolności do przekazywania praktycznych umiejętności podczas szkolenia.

MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Prowadzący szkolenie:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.

Przeszkolił między innymi: MOPS ŁÓDŹ,  MOPS BIAŁA PODLASKA,  CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W GLIWICACH, CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ ZAKOPANE, PCPR WROCŁAW, ORPZ KIELCE, WCPR WARSZAWA, PCPR NOWY DWÓR GDAŃSKI, PCPR GRUDZIĄDZ, PCPR TUREK, PCPR KLUCZBORK, TĘCZA KUTNO,  PCPR MŁAWA, PCPR MALBORK , POW KOŻUCHÓW, POW ZWIERZYNIEC, DD KLENICA, DD BARDO, POW LABUNIE, DD POZNAŃ, DD SŁAWA, DD BRZEG, POW LEGNICA, ORPZ ZAKOPANE, CPZ GLIWICE, DD W ŁODZI, OCHRONA STALOWA WOLA, POWRADOCZXA, DD STRZELIN , DD NOWY DWÓR GDAŃSKI I WIELE INYCH.