Pierwszy krok w dorosłość.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prowadzący  jest pedagogiem, specjalistą pracy socjalnej, socjoterapeutą mediatorem rodzinnym  i szkoleniowcem. Od 25 lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zaczynała od pracy na stanowisku pracownika socjalnego, pedagoga, konsultanta do spraw rodzin a obecnie jest kierownikiem Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, w którego skład wchodzi  Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Jest również współzałożycielem i członkiem  Zarządu Stowarzyszenia ,,Rodziniec”, którego głównym celem jest pomoc rodzinie i dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej. Specjalizuje się  w rozwoju systemu  rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, standaryzacji usług pomocy społecznej, pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych. Jest autorką                  i inicjatorką  licznych projektów socjalnych  na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży a także aktywizacji środowiska lokalnego  w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wdrażała                 w życie ustawę o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu organizując, nadzorując i koordynując realizację zadań  asystentów rodziny, organizatora  pieczy zastępczej i finansowania  pieczy zastępczej.                       W 2017 r. działania te zostały docenione a ośrodek został wyróżniony na tle innych w skali kraju za konsekwentne wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
Adresaci szkolenia Grupą docelową szkolenia są  usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 

Cele szkolenia

 

Pomoc w procesie usamodzielnienia

 

Efekty szkolenia

 

Wzmocnienie samooceny i poczucia sprawczości w wchodzeniu                                 w dorosłość usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

 

 

Zakres tematyczny

szkolenia

Szkolenie dopasowane będzie do potrzeb uczestników a obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

1. Jaki wpływ mają doświadczenia z dzieciństwa na dorosłe życie? -elementy  socjoterapii, profilaktyki uzależnień.

2. Co było, co jest, czego pragniesz, jak to osiągnąć? Ćwiczenia z zakresu rozwoju osobistego, coachingu.

3. Co jest największą trudnością i jak sobie radzić w trudnych chwilach, tworzenie osobistej sieci wsparcia?

4.Indywidualny program usamodzielnienia, cele, działania, efekty.

 

Formuła szkolenia

 

Ogólną wytyczną sposobu  prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające z przepisów prawa będą analizowane na przykładach  w odniesieniu do tzw. ,,dobrych praktyk.”

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów, socjoterapia, film.

 

 

Wymiar szkolenia

 

 

Szkolenie trwać będzie 8 h.