Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

 

Doświadczenie pokazuje, że w niedostateczny sposób wykorzystywany jest plan pomocy dziecku jako narzędzie wspierające proces planowania oddziaływań terapeutycznych zespołu wychowawczego w placówce lub jako plan działań rodziny zastępczej współpracującej w innymi specjalistami i terapeutami.

 

Szkolenia zogniskowane jest wokół dwóch umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających wychowanka.

 

 

Adresaci szkolenia: Koordynatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodzinni.

 

 

Szkolenia odbywają się w godzinach: 9.0-15.00

 

Tematyka szkolenia:

  • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i osób, które mają wpływ na rozwój tego dziecka.
  • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka.
  • Zasoby własne i środowiska; ograniczenia, przeszkody i możliwe problemy – analiza SWOT.
  • Wyznaczenie adekwatnych celów.
  • Plan działania i jego aktualizacja.
  • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
  • Ocena realizacji Planu Pomocy Dziecku.

 

Efekty szkolenia:

Osoby poznają jak efektywnie korzystać z narzędzia jakim jest „Plan Pomocy Dziecku”. Będą potrafili stawiać pogłębioną diagnozę sytuacji dziecka, wyznaczyć właściwe cele i stworzyć realny plan działania. Zdobędą też umiejętność motywacji i nawiązywania współpracy z osobami i instytucjami, mającymi realny wpływ na dziecko.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Części zajęć będzie prowadzona w formie wykładu przeplatanego dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy.