Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie  nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowaniu strategii pracy w kontekście przemocy.

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane podczas szkoleń  przez wychowawców placówek opiekuńczo wychowawczych  oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

Cele szkolenia:

– Omówienie  dynamiki zjawiska przemocy  w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych oraz źródeł przemocy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

– Wzrost umiejętności diagnostycznych oraz poznanie zasad formułowania procedur interwencyjnych wobec środowisk, w których dochodzi do przemocy.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Rozpoznawanie symptomów przemocy oraz dynamiki zjawiska
  2. Źródła zachowań przemocowych – przyczyny
  3. Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy przemocy.
  4. Profilaktyka przemocy w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych

 

Efekty szkolenia :

 

Zwiększy się świadomość celowości podejmowanych działań przez osoby zaangażowane w środowiska gdzie występuje przemoc.

Pracownicy zyskają narzędzia i umiejętności wspomagające ich w budowaniu procesu pracy z osoba agresywną lub całym systemem rodzinnym w kontekście diagnozy i interwencji.

Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwia wprowadzenie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

WAŻNE: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie Ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

 

Prowadzący

 

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji