Warsztaty dotyczące problemów uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, sekstingu i uzależnienia od internetu (gier komputerowych)

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Miejsce szkolenia: wskazujące zamawiający

 

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń behawioralnych oraz cyberprzemocy, sekstingu ich form, specyfiki i skali zagrożenia
 • Przybliżenie problemów wieku dorastania i roli, jaką pełni w tym czasie świat wirtualny
 • Zwiększenie umiejętności reagowania w sytuacji uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy, sekstingu oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia psychologicznego
 • Projekt INKLA.
 • Zwiększenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów nadmiernego używania internetu (gier komputerowych) przez dzieci
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie budowania profesjonalnego kontaktu z młodymi ludźmi

 

 

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez opiekunów w odniesieniu do wychowanków. Opiekun  będzie potrafił  profesjonalnie podejmować działania  w zakresie  zasad bezpieczeństwa w sieci. Zwiększą się umiejętności reagowania w sytuacji uzależnienia behawioralnego, sekstingu i cyberprzemocy oraz udzielania odpowiedniego wsparcia psychologicznego młodym ludziom w sytuacjach z nimi związanych. Uczestnicy zwiększą wiedzę na temat psychologicznych aspektów nadmiernego używania internetu przez dzieci. Zwiększy się również świadomość uczestników o wybranych  problemach wieku adolescencji oraz umiejętności używania narzędzi terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowego podejścia do młodych wychowanków.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Przegląd wybranych problemów młodych ludzi.
 • Czym jest uzależnienie behawioralne (symptomy)?.
 1. Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem?.
 • Teoria dotycząca cyberprzemocy (formy, skala zagrożenia, specyfika) i sekstingu.
 • Tworzenie form przeciwdziałania i reagowania w sytuacji cyberprzemocy.
 1. Wsparcie psychologiczne. Projekt INKLA.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Sytuacje trudne podczas pracy z młodymi ludźmi.
 4. Higiena psychiczna rodzica, czyli jak zadbać o siebie.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.