Wsparcie dziecka do wejścia w dorosłość

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresat: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Czas trwania: 6 godzin

 

Miejsce warsztatów: wskazuje zamawiający.

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Aspekty ustawowe usamodzielniania się
  • Rodzaje pomocy w ramach IPU
  • Dialog motywacyjny z nastolatkiem
  • Wsparcie nastolatka w istotnych obszarach życia: szkoła, zawód, mieszkanie, zarządzanie budżetem, odpowiedzialność, odwaga, zakładanie rodziny, pasje i odwaga.
  • Przygotowanie do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu nabycie umiejętności wspierania dziecka, które w rozwoju postawy osoby dorosłej. Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności prowadzenia dialogu motywacyjnego i wsparcia coachingowego wobec nastolatka, co będzie owocowało świadomym podejmowaniem decyzji przez nastolatków wobec ich przyszłości.

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Część zajęć dotycząca kwestii ustawowych będzie prowadzona w formie prezentacji przeplatana dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, praca z przykładowym IPU

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, prezentacja multimedialna, przykładowa dokumentacja związana z IPU.