Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży – wpływ na ich zachowanie. Profilaktyka uzależnień.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze, wychowawcy instytucjonalnej pieczy zastępczej, psychologowie, pedagodzy, osoby wspierające dziecko w rozwoju

Termin szkolenia:  w godz.9.00-13.30

Tematyka szkolenia:

  • Rodzaje, objawy i specyfika uzależnień od substancji psychoaktywnych.
  • Rodzaje, objawy i specyfika uzależnień behawioralnych.
  • Profilaktyka uzależnień – jak wychowywać, aby dziecko chronić przed uzależnieniami.
  • Działania w przypadku wykrycia zażywania przez dziecko substancji psychoaktywnych.
  • Działania w przypadku podejrzenia rozwoju u dziecka uzależnienia behawioralnego.

Cele szkolenia:

Uczestnicy poznają rodzaje i objawy zażywania substancji psychoaktywnych, które mogą być dostępne na rynku (ogólnodostępne substancje niebędące brane pod uwagę jako substancje psychoaktywne i nielegalne substancje psychoaktywne) Poznają przyczyny i przebieg procesu uzależnień behawioralnych specyficznych dla młodych osób. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić profilaktykę przeciw uzależnieniom i higienę psychiczną w warunkach domowych. Będą wiedzieć jak reagować w przypadku wykrycia zażywania substancji psychoaktywnej przez dziecko. Będą wiedzieć jak zauważać i  postępować w przypadku podejrzenia rozwoju uzależniania behawioralnego.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, prezentacja multimedialna będą przesłane wraz z certyfikatem i fakturą po zakończeniu szkolenia droga mailową.

 

Koszt szkolenia : 250,00 złotych brutto/ osoba

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu  3 osób i więcej  koszt od osoby 200,00 złotych brutto

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na załączonym formularzu zgłoszeniowym .

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo dwa maile, jeden z instrukcją logowania , drugi z zaproszeniem

 

 

Osoba prowadząca:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie