Wychowankowie z zaburzeniami zachowania i dyscyplina wychowawcza – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Wychowankowie z zaburzeniami zachowania i dyscyplina wychowawcza

 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych, rodziny zastępcze, koordynatorzy i asystenci rodziny

 

Terminy szkoleń:  9.00-13.30

 

Miejsce szkolenia: szkolenie online na platformie: Clickmeeting

 

Tematyka szkolenia:

  • Wpływ paradygmatów wychowawczych na postrzeganie i reagowanie na dziecko.
  • Zachowania dzieci, jako sposób wyrażania potrzeb i emocji.
  • Relacje grupowe
  • Współpraca w zespole wychowawców.
  • Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie instytucjonalnym,  grupy i indywidualnym.
  • Różnice pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną.
  • Budowanie dyscypliny.
  • Obowiązki wychowanków.
  • Reagowanie na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie.
  • Procedury postępowania z wychowankiem w sytuacjach trudnych  i kryzysowych.

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć swoje umiejętności wychowawcze i zapanować nad procesem wychowawczy dzieci w pieczy zastępczej. Przeanalizują obrane zasady funkcjonowania w placówce, obowiązki podopiecznych a także będą posiadali umiejętność skutecznego stosowania dyscypliny. Będą mogli wypracować procedurę postępowania z wychowankiem w sytuacji destruktywnej. Zapoznają się ze sposobem pracy z osobą, która przeżyła traumę w dzieciństwie. Poznają narzędzie do diagnozy socjoterapeutycznej. Będą wiedzieć jak uczyć dzieci wyrażać w sposób właściwy swoje emocje i jak tworzyć właściwe więzi.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Niezbędne treści teoretyczne będą wprowadzone w formie prezentacji.

 

Materiały szkoleniowe: zapewnia realizator szkolenia tj. streszczenia istotnych treści, prezentację multimedialną przesłaną na adres e-mail, narzędzie coachingowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

 

Koszt szkolenia: 250,00 złotych brutto/ osoba

Formularz prosimy wysłać na adres: edyta@praxe.kvs.pl

Prowadzący zajęcia:

– psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.