Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Szkolenie nastawione na przedstawienie podejścia psychospołecznego w tworzeniu relacji międzyludzkich placówkach wsparcia całodobowego i możliwościach minimalizowaniu zachowań agresywnych, ukierunkowaniu na zachowania prospołeczne.

 

 Adresaci szkolenia pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych

 

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad formułowania grup i związanych z nimi relacji emocjonalnych, zadaniowych.
 • Zapoznanie się z zasadami tworzenia destruktywnych relacji interpersonalnych.
 • Poznanie i wypracowanie działań przeciwdziałających przemocy w placówkach całodobowego wsparcia osób nieletnich.
 • Poznanie działań, gier, zabaw rozwijających poczucie bezpieczeństwa, zaufanie w grupie a także właściwe rozładowywanie napięcia emocjonalnego.

 

Efekty szkolenia:

 

Zwiększenie świadomości przyczyn, objawów i konsekwencji różnego rodzaju zachować wśród podopiecznych a także wśród kadry.

Uczestnicy będą potrafili ustalać własne granice psychologiczne i prowadzić konstruktywny dialog z podopiecznymi w celu ukazania tych granic. Zgłębi zasady funkcjonowania grupy, które będzie mogła wykorzystać w konstruktywnym ukierunkowaniu grup podopiecznych.

Kadra ośrodka pozna schematy reagowania w przypadku zachowań agresywnych, przemocowych czy molestowania seksualnego, które będzie mogła zweryfikować wcześniejszymi rozwiązaniami

Kadra pozna także sposoby radzenia sobie ze złością w relacjach wychowanek-wychowawca.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 1. Zasady relacji grupowych.
 2. Psychologiczny portret agresora i ofiary.
 3. Szacunek a lubienie.
 4. Gwałt i niewłaściwe zachowania seksualne.
 5. Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie instytucjonalnym.
 6. Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie grupy.
 7. Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie indywidualnym – praca z wychowankiem agresywnym.
 8. Wysiłek fizyczny, gry i zabawy interakcyjne przeciwko agresji.
 9. Praca nad przypadkami – superwizja przypadków.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Cześć zajęć będzie oparta na tradycyjnych formach nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.