Dlaczego Virginia Satir była tak skuteczna? Podnoszenie skuteczności działań z klientem pomocy społecznej w pracy socjalnej, na podstawie doświadczeń Virginii Satir.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: grupą docelową szkolenia są pracownicy socjalni różnych specjalności chcący ponieść poziom skuteczności w zakresie komunikowania się i skutecznego motywowania klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej

Liczba uczestników: do 20 osób

Termin i  miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat:

 • Wzbogacenie warsztatu pracy socjalnej z klientem o wzory pracy Virginii Satir .
 • Poprawa jakości pracy socjalnej;
 • wykorzystania zasobów środowiska w pracy z klientem pomocy społecznej.

Efekty szkolenia Ugruntowanie wiedzy w zakresie metod pracy z klientem.

Poprawa relacji i sposobu komunikowania się pracowników z klientami.

Podniesienie skuteczności oddziaływań w ramach pracy socjalnej.

zakresie pracy socjalnej i aktywnych form poszukiwania pracy.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie dopasowane będzie do potrzeb uczestników a obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

 1. Omówienie i analiza wybranych wzorów pracy z klientem wg Virginii Satir:2.Ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem wzorów pracy z klientem wg Virginii Satir
 2. koncentracja na teraźniejszości i przyszłości
 3. dobre intencje
 4. bez oskarżeń
 5. partnerstwo
 6. dostarczanie pozytywnych rozwiązań alternatywnych
 7. zmiana konotacji zachowań i spostrzeżeń
 8. oswajanie poprzez działanie
 9. asocjacja / dysocjacja
 10. zmiana punktu odniesienia
 11. wyrazistość, dowcip i dotyk
 12. pomyślna wróżba

Forma zajęć

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 • wydruku prezentacji szkoleniowych,
 • materiału – informatora dotyczącego komunikacji i procesu motywacji w pracy socjalnej z opisem wzorów pracy z klientem wg Virginii Satir

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Termin i miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

Zakres tematyczny:

– Poznanie zasad budowania wspólnie z wychowankiem programów usamodzielnienia i ich dokumentowania.

–  Weryfikacja stosowanych narzędzi pracy oraz sposobów dokumentowania planów pomocy dziecku i ocen okresowych pod kątem metodycznym i formalnym.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność formułowania programów usamodzielnienia w taki sposób by wychowanka motywować do jego realizacji. W trakcie szkolenia będą trenowane techniki motywacyjne i wywierania wpływu. Każdy uczestnik otrzyma elektroniczne wzory przejrzystej i prostej dokumentacji gotowej do drukowania w ośrodku. Szkolenie pozwoli zweryfikować realizowane w praktyce plany pomocy dziecku jak i oceny okresowe. Superwizja będzie obejmowała poprawność metodyczną planów pomocy dziecku. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie uwaga na te aspekty dokumentacji, które są przedmiotem analizy organów kontroli.

 

Forma zajęć

 

Zajęcia prowadzone metodą studium przypadku. Bardzo ważne aby każdy uczestnik zabrał kopie jednego planu pomocy, kopie jednego programu usamodzielnienia, oraz kopię oceny okresowej ( z usuniętymi danymi osobowymi)

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. modelowych wzorów narzędzi: planu pomocy dziecku, programu usamodzielnienia, arkusza pytań pomocniczych do diagnozy, arkusza oceny okresowej.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00 złotych.

 Jeżeli szkolenie zostanie zrealizowane na indywidualne zamówienie ośrodka to koszt wynosi: 2.000,00-2.500,00 złotych brutto. Maksymalna ilość uczestników w grupie – 20 osób. Istnieje możliwość łączenia się ośrodków.

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl luba faksem /32/ 720 20 07.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.