Metodyka pracy z klientami pomocy społecznej będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia:  Grupą docelową szkolenia są pracownicy socjalni różnych specjalności, chcący podnieść poziom kompetencji w zakresie pracy socjalnej z osobami długotrwale pozostającymi bez pracy

 Termin i miejsce szkolenia:  do uzgodnienia

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat:

– funkcjonowania długotrwale pozostających bez pracy klientów pomocy  społecznej;

– skutecznych form pracy socjalnej na rzecz klientów pomocy społecznej;

– komunikacji, motywowania i towarzyszenia klientowi długotrwale pozostającemu  bez pracy;

– narzędzi wykorzystywanych do pracy z osobami wykluczonymi z rynku pracy;

– negocjowania porozumień z klientem długotrwale pozostającym bez pracy;

– budowania pakietu usług na rzecz osób pozostających bez pracy;

– wykorzystania zasobów środowiska w pracy z klientem pomocy społecznej.

Efekty szkolenia Ugruntowanie wiedzy w zakresie aktywnych metod pracy z klientem będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Posiadanie wiedzy z zakresu wpływu długotrwałego bezrobocia na funkcjonowanie klienta. Znajomość rynku pracy. Nabycie umiejętności profesjonalnego wsparcia w zakresie pracy socjalnej i aktywnych form poszukiwania pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Ocena  – diagnoza sytuacji klienta będącego w trudnej sytuacji na rynku pracy / metody identyfikacji obszarów oceny klienta/
 • metody diagnostyczne
 • narzędzia analizy sytuacji klienta i diagnozy
 1. Motywowanie osoby długotrwale pozostającej bez pracy do poszukiwania pracy
 • budowanie relacji współpracy
 • praca nad gotowością klienta do pracy
 • promowanie postaw aktywnych / pro zawodowych
 • wspieranie i towarzyszenie w procesie pomagania.
 1. Planowanie pracy z klientem pozostającym bez pracy
 2. Wprowadzenie do problematyki rynku pracy.
 3. Analiza zasobów klienta pozostającego bez pracy.
  1. Planowanie, gospodarowanie czasem, formułowanie celów
 • wyposażenie klientów pomocy społecznej w umiejętności formułowania celów i działań
 • zmotywowanie osób pozostających bez pracy do planowania działań w kontekście poszukiwania zatrudnienia
 • wypracowanie projektu własnego planu wyjścia z problemu bezrobocia, z wyszczególnieniem zakładanych celów i działań.
 1. Negocjowanie postanowień kontraktu socjalnego w obszarze aktywizacji zawodowej osób wykluczonych
 2. Instytucjonalne formy wsparcia osób pozostających bez pracy (na otwartym i chronionym rynku pracy) – budowanie pakietu usług, organizacja środowiska lokalnego na rzecz klientów pozostających bez pracy.
 3. Instytucjonalne formy wsparcia osób poszukujących pracy w kraju oraz za granicą.

 

 Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów

Uczestnicy szkolenia  otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. informatora z wykazem instytucjonalnych form wsparcia,
 3. informatora dla pracowników socjalnych dotyczącego aktywizacji osób pozostających bez pracy, informacji statystycznych rynku pracy.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00 złotych.

 Jeżeli szkolenie zostanie zrealizowane na indywidualne zamówienie ośrodka to koszt wynosi: 2.000,00-2.500,00 złotych brutto. Maksymalna ilość uczestników w grupie – 20 osób. Istnieje możliwość łączenia się ośrodków.

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl luba faksem /32/ 720 20 07.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej PRAXE. Jest pedagogiem, trenerem i psychoterapeutą. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

W latach 1990 – 1996 – pedagog w Domu Dziecka; 1994-96 członek zespołu interwencyjnego Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 1996-2000 dyrektor MOPS w Bielsku-Białej.

Od 1996 roku prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową między innymi jako konsultant i szkoleniowiec w MOPS Katowice, Czechowice-Dziedzice, Ruda Śląska, Leszno, Poznań, Kraków, Gdynia, Sopot, Chorzów.

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

W 2005r. przeprowadził liczne szkolenia na temat Kontraktu Socjalnego między innymi w następujących Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wałbrzych, Gdynia,  Rzeszów, Olsztyn, Warszawa-Śródmieście, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Katowice, Jaworzno, MOPR Poznań.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”

Członek stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Uczestniczył w pracach nad powstaniem rozporządzenia o „Kontrakcie socjalnym”, oraz jest współautorem „Przewodnika dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez MPiPS (Praca Socjalna nr 3 z 2005r).

Od lat jest prelegentem na licznych konferencjach, które promują wdrażanie dobrych praktyk w pomocy społecznej. Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie aktywizowania osób i rodzin wykluczonych społecznie.

Od 2009 r jest superwizorem w PCPR Mikołów oraz CWDiR Przystań. W 2014 roku prowadził superwizję dla pracowników Caritas Grudziądz.