Model pracy pracowników socjalnych z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie – szkolenie online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni, wykonujący zadania w odniesieniu do osób starszych i zaburzonych psychicznie

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

 

 Cele szkolenia:

– Podniesienie świadomości z zakresu zaburzeń psychicznych oraz specyficznych problemów starości

–  Zwiększenie umiejętności w zakresie budowania profesjonalnego kontaktu z osobami starszymi oraz zaburzonymi psychicznie

– Zwiększenie wiedzy na temat zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez pracownika socjalnego w odniesieniu do osób starszych i zaburzonych psychicznie.  Pracownik socjalny będzie potrafił podejmować działania w ramach zespołu interdyscyplinarnego służące pacjentowi psychiatrycznemu. Uczestnicy zwiększą wiedzę na temat wybranych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji międzynarodowej ICD 10  i problemów starości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowego podejścia dla potrzebujących pomocy.

Zakres tematyczny szkolenia:

 

  1. Przegląd wybranych zaburzeń psychicznych,

2.Modele pracy w obszarze profesjonalnego kontaktu z osobami starszymi oraz zaburzonymi psychicznie,

  1. Specyficzne zadania pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie.
  2. Możliwości rozwiązywania problemów w komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz osobami starszymi
  3. Analiza indywidualnych przypadków- wymiana doświadczeń.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia drogą elektroniczną

 

 

 – pedagog, trener kompetencji miękkich, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, ukończyłam szkolenia z zakresu arteterapii i choreoterapii, w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w nurcie Ericksonowsko-Systemowym. Przeprowadziłam liczne szkolenia skierowane do pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz pracowników socjalnych pracujących z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie. Realizuję  treningi kompetencji społecznych. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego  w ramach Akademii Pięknego Czasu w Czechowicach-Dziedzicach. W swojej pracy wykorzystuję wszystkie dotychczasowe umiejętności, zdobytą wiedzę oraz pasję w celu inspirowania, motywowania do rozwoju i pogłębiania samoświadomości. W kontakcie indywidualnym kieruję się intuicją i głęboką wiarą w mądrość, jaką posiada każdy z nas.

Na co dzień pracuję z osobami starszymi w Domu Pomocy Społecznej oraz zaburzonymi psychicznie w Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych jako terapeuta.

 

Moje warsztaty łączą pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie.

 

oraz

 

 

Psycholog i terapeuta zajmuje się diagnozowaniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi , przeprowadzaniem wywiadów klinicznych, przeprowadzaniem terapii wspierających dla osób w kryzysie emocjonalnym, pomaga osobom mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym i relacjach interpersonalnych , współprowadzi terapię grupową Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach – Dziedzicach. Prowadzi szkolenia w obszarze psychoedukacji i psychoprofilaktyki, rozwoju osobistego, integracji i komunikacji.