NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

OFERTA SZKOLENIA:

Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej

Jak stworzyć warunki organizacyjne umożliwiające realizację pracy socjalnej? Czy oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń jest warunkiem koniecznym? Jakie są możliwe modele oddzielenia? Jak oddzielić pracę socjalną w praktyce? Jak uwzględnić specyfikę konkretnego ośrodka pomocy społecznej?

Jak wykorzystać możliwości stworzone przez konkurs ogłoszony przez DPiIS „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”?

TERMINY SKLADANIA WNIOSKÓW:
09.07, 16.08, 15.09
KWOTA DOFINANSOWANIA:
450 tys. zł dla OPS w gminach do 50 tys. mieszkańców
900 tys. zł dla OPS w gminach powyżej 50tys.

„Priorytetowa stała się praca nad dokumentacją oraz powiązane z nią wsparcie materialne”. „Pracownicy socjalni w oczach wielu klientów postrzegani byli jako urzędnicy, którzy muszą dostać jakieś tam „papierki”, potwierdzające sytuację.” (wypowiedzi pracowników socjalnych)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej oddzielaniem pracy socjalnej od świadczeń i prowadzeniem profesjonalnej pracy socjalnej w niedyrektywny sposób w duchu zasady empowerment. Szkolenie jest przygotowane jako pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez DPiIS,dotyczącego oddzielenia. Szkolenie zostało opracowane przy wykorzystaniu doświadczeniaprowadzącejw doradztwie dla ops i pomocy we wdrażaniu takich rozwiązań oraz współuczestnictwa w tworzeniu „Modeli oddzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego”, wypracowanych w ramach Projektu 1.18„Model realizacji usług o określonym standardzie”.

Adresaci szkolenia:
Grupą docelową są pracownicy socjalni orazosoby zarządzające pracownikami socjalnymi(koordynatorzy, kierownicy, dyrektorzy).

 

SZKOLENIE W GODZINACH 9.00-15.00

Cele szkolenia:

– zapoznanie się z możliwymi wariantami oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń i wypracowanie założeń do modelu oddzielenia, uwzględniającego lokalną specyfikę ops;
– zdobycie wiedzy na temat konkursu DPiIS „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”, poprzez zaznajomienie się z regulaminem konkursu i przygotowanie głównych punktów we wniosku aplikacyjnym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Dlaczego warto oddzielać pracę socjalną od prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej?
2. W jaki sposób oddzielać, jakie są modele oddzielenia?
3. Jakie zadania przypisane są pracownikowi socjalnemu ds. świadczeń?
4. Jakie są główne założenia profesjonalnej pracy socjalnej?
5. W jaki sposób przebiega oddzielenia w ośrodkach pomocy społecznej ? – „Dobre praktyki”
6. Jak dostosować model oddzielenia do specyfiki konkretnego ośrodka pomocy społecznej?
7. Jakie są warunki i założenia konkursu DPiIS?
8. Czy przystępować do konkursu?Argumenty za i przeciw.
9. Jak przygotować wniosek konkursowy?

 

Efekty szkolenia:

– Zwiększeniewiedzy na temat możliwych sposobów oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń i możliwość wypracowania założeń do własnego lokalnego modelu oddzielenia;
– Przygotowanie do uczestnictwa w konkursie DPiIS „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku dopiątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592 Fax 32 720 20 07

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prowadzącyszkolenie

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w latach 1991–2006. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne, od 1999 do chwili obecnej wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Studium Pracy Socjalnej. W latach 2006 do 2014 współpracowała z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Katowicach, Krakowie i Kielcach oraz stowarzyszeniem WRZOS w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa dla ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce. Szkolenia i doradztwo dotyczyły również oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń. Uczestniczyła jako ekspert w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, ramach którego była współautorem książki „Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji” oraz koordynatorem i redaktorem wypracowanych w ramach projektu Modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. Współautorka „Modeli oddzielenia pracy socjalnej od prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń pomocy społecznej”, wypracowanych w tym projekcie. Autorka wielu artykułów i książek z obszaru teorii i praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.
Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej.Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.
Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.
W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.
Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Strona z warunkami konkursu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-skuteczna-pomoc-spoleczna-18/