Przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków- ujęcie praktyczne.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni i administracyjni, kierownicy PCPR, przedstawiciele przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Zakres tematyczny:
1. Świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych.
różnice między świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej a świadczeniem na pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej,
dodatek wychowawczy- realizacja ustawy Rodzina 500 +,
dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej.
2. Świadczenia obligatoryjne dla prowadzących rodzinne domy dziecka.
3. Co to znaczy, że świadczenie przysługuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej?
wykonalność orzeczeń sądowych o ustanowieniu rodziny zastępczej,
termin złożenia wniosku a ustalenie terminu przyznania pomocy rodzinie.
.
4. Świadczenia fakultatywne – przyznawać czy nie? w jakich wysokościach?
dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

5. Kiedy starosta przyznaje a kiedy może przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego?

6. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

7. Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej a indywidualny program usamodzielnienia.

8. Orzecznictwo do ustawy o pieczy zastępczej – omówienie trudnych postępowań administracyjnych.

9. Przykłady procedur stosowanych przez PCPR-y i MOPS-y w sprawie przyznawania świadczeń z ustawy o pieczy zastępczej.

Efekty szkolenia:
Uczestnicy szkolenia wzmocnią swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie umiejętności zastosowania regulacji prawnych związanych z realizacją świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w praktyce, analizę problematycznych unormowań ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenie będzie też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji nad związkiem przyznawania świadczeń fakultatywnych z rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej w danym powiecie.
Forma zajęć
Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające z przepisów prawa będą analizowane na przykładach praktycznych rozwiązań i procedur wydawania decyzji administracyjnych stosowanych w różnych powiatach. Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów.

 

Koszt szkolenia :

 Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu

32 720 20 06, 604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

Prowadzący szkolenie: jest pedagogiem, specjalistą II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, socjoterapeutą, mediatorem rodzinnym i szkoleniowcem, posiada 25-letnie doświadczenie pracy w pomocy i integracji społecznej ( pracownik socjalny, pedagog, konsultant ds. rodzin, kierownik Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, w którego skład wchodzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej). Wdrażała w życie ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizując, nadzorując i koordynując realizację zadań asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów, pracowników socjalnych i administracyjnych prowadzących postępowania w sprawie świadczeń w pieczy zastępczej. Jest również współzałożycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia ,,Rodziniec”, którego głównym celem jest pomoc rodzinie i dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej. Specjalizuje się w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, standaryzacji usług pomocy społecznej, pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych. Jest autorką i inicjatorką licznych projektów socjalnych na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży a także aktywizacji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów społecznych.