Skuteczne motywowanie w procesie pomocowym

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak wykorzystywać teorie motywacji w procesie zmian sytuacji klienta? Jak budować jego gotowość do zmian?  Jak radzić sobie z oporem przed zmianą? Jakie umiejętności pomagają w motywowaniu?

 

 

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej i centrów rodziny skutecznym motywowaniu w procesie pomocowym i doskonaleniem umiejętności pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej w tym obszarze. Szkolenie może pomóc w wykorzystywaniu narzędzi pomocnych w budowaniu motywacji i gotowości do zmian. Szkolenie zostało opracowane przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia prowadzącej w roli szkoleniowca i doradcy dla ops i pcpr.

 

 

 

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową są: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej

 

Termin i miejsce szkolenia lub on line

SZKOLENIE  2- DNIOWE W GODZINACH 9.00-15.00                                    

Cele szkolenia:

 • zapoznanie ze podstawowymi założeniami teorii motywacji
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów motywowania w procesie pomocowym.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Rodzaje i rola motywacji do dokonania zmian
 2. Jak kreować gotowość do zmiany?
  1. Rodzaje gotowości
  2. Narzędzia do budowania gotowości
 3. Jak wspomagać w podjęciu decyzji o zmianie?
  1. Warunki konieczne do rozpoczęcia działań
  2. Narzędzia pomagające w podjęciu decyzji o zmianie
 4. Jak przezwyciężać opór wobec zmian?
  1. Przyczyny oporu wobec zmian
  2. Przykłady zachowań wzmacniających opór
 5. Jakie umiejętności komunikacyjne wykorzystywać w skutecznym pomaganiu?
  1. Przyjmowanie perspektywy klienta
  2. Techniki komplementowania.

 

 

Efekty szkolenia:

 • zwiększenie umiejętności motywowania klientów do działań na rzecz poprawy swojej sytuacji
 • zwiększenie wiedzy na temat narzędzi motywacyjnych pomocnych w procesie zmiany

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych oraz opisu narzędzi motywujących.

 

 

Prowadzący szkolenie

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w latach 1991–2006. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne, od 1999 do 2018 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Studium Pracy Socjalnej. W latach 2006 do 2021 współpracowała z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrami Rodziny w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa, które dotyczyły, m. in. „Oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń”, „Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach”, „Dialogu Motywującego”, „Motywowania w pracy socjalnej”, „Podejścia Empowerment”.

Autorka wielu artykułów i książek z obszaru teorii i praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej.